Thursday, 31 December 2015

PF 2016
Today is the last day of 2015 and I would like to wish you for 2016 much joy and less worries, more time and less distractions, good opportunities and no stress, the best light and tons of inspiration.  And of course lot of health and happiness.

Dnes je poslední den roku 2015 a já bych vám ráda do roku nového popřála mnoho radosti a žádné starosti, vice času a méně vyrušení, dobré příležitosti a žádný stres, dobré světlo a spoustu inspirace. A samozřejmě fůru zdraví a štěstí.


Last year I took part in the Christmas card exchange within our photography group (fPOE = female photographers of Etsy) for the first time. And it was great! So I was really looking forward to this year exchange.

Vloni jsem se poprvé účastnila vánoční výměny pohlednic v naší foto skupině na Etsy (fPOE = female photographers of Etsy). A bylo to skvělé! Takže jsem se opravdu těšila na letošní vánoční výměnu.


In my usual group of friends I receive mainly e-mail or sms wishes. I used to send my own painted or drawn personal cards to all my friends on Christmas, hoping, usually in vain, I will receive some “real” cards in return. You just cannot stop the electronic age, unfortunately.

V mé obvyklé skupině přátel většinou dostanu pouze e-maily a smsky. V minulosti jsem rozesílala ručně malované/kreslené přání všem svým přátelům, doufajíc, obvykle marně, že mi na oplátku přijdou taky nějaké “opravdické” pohlednice. Elektronickou dobu však bohužel nelze zastavit.


So I rejoiced at the idea of like-minded people exchanging a little piece of their own art in the form of card for Christmas. We send the card to each person signed up on the list and receive cards in return. Easy. Each person is different, so some people send their photos on the cards, some send general card and a small print or photo gift they created. It is always a really nice surprise.

Takže jsem se zaradovala nad myšlenkou podobně naladěných lidí, kteří si jednou do roka vymění kousek své tvorby ve formě vánočního přání. Posíláme přání všem přihlášeným a na oplátku dostaneme přání od nich. Úplně jednoduché. Každý pojímá výměnu po svém, takže někteří posílají svoje fotky rovnou ve formě přáníčka, jiní pošlou standardní pohlednici a malý tisk nebo jiný foto-dárek. Vždycky je to krásně milé překvapení.


I kept a little gallery of the small prints (that were not so closely related to Christmas) all year on my living room wall.

Mini galerii fotografií (které nebyly příliš vánoční) jsem pak měla vystavenou v obýváku celý rok.


Ladies, I apologize for being late with my cards (according to tracking they have arrived to the US on Monday), thank you for all the beautiful cards and wish you again all the best in 2016.


Dámy, děkuji za všechna krásná přání a ještě jednou vám přeji všechno nejlepší do 2016.


No comments:

Post a Comment