Thursday, 10 December 2015

Wild horses / Divocí koně


Cold Saturday morning, some fog, sun peeping through the clouds and wild horses.

Chladné sobotní ráno, trocha mlhy, sluníčko nesměle vykukující z mraků a divocí koně.First, they were quite far away, just standing there and grazing grass. But as I stood there for some time, they came nearer and even later they were directly by the fence, as it is well known that the grass on the other side of fence is always much better. Only the mummy with her foal was hiding all the time.

Napřed byli docela daleko, jenom tak postávali a pásli se. Ale po čase přišli blíž a po dalším čase až k ohradě, protože jak je známo, tráva na druhé straně plotu je vždycky mnohem lepší. Jenom mamina s hříbátkem zůstala celou dobu schovaná.In the village Milovice near Prague there was recently established private natural reserve inhabited by wild horses and aurochs. This year also some bison should be added.

U obce Milovice nedaleko Prahy vznikla nedávno nestátní rezervace obývaná divokými koňmi a pratury. V letošním roce k nim mají přibýt i zubři.


Project of a non-profit organisation Czech landscape should return a former military area near Milovice its natural balance. After the departure of Soviet troops in the early 90s of last century, the open land here began to quickly overgrow with aggressive woods and plants, so the main task of a herd of wild horses is grazing on the grasslands and rare remnants of rich meadows. That should stop the retreat of open and semi-open landscape necessary for many vanishing species of butterflies, birds, reptiles and other vulnerable small vertebrates, but also for the countless herbs.

Projekt neziskové organizace Česká Krajina má bývalému vojenskému prostoru v okolí Milovic vrátit jeho přirozenou rovnováhu. Otevřená krajina tady po odchodu sovětských vojsk v 90. letech minulého století začala rychle zarůstat agresivními dřevinami i bylinami a tak hlavním úkolem stáda divokých koní bude spásání vzácných stepí a zbytků bohatých luk, což by mělo zastavit ústup otevřené a polootevřené krajiny, která je nezbytná pro mnohé mizející druhy motýlů, ptáků, plazů a dalších ohrožených drobných obratlovců, ale také pro nespočet bylin.
Wild horses were the native species in Central and Western Europe, including the Czech Republic for centuries in the past, but unfortunately were extinct. No other breed in this area did live in the wild for years essentially free of human influence and without crossing with other breeds. These horses were never used to pull a cart or for riding, their only task was to graze rough vegetation to maintain local pastures. European wildly living horses have managed to survive in the only place - a harsh mountain environment of Exmoor in the UK, on a plateau with many moorland and heathland. And these horses were selected after careful genetic and archaeological analysis to live in Milovice reservation.

Divocí koně patřili v minulosti po dlouhá staletí ve střední a západní Evropě, tedy i v České republice, k původním druhům, které však byly bohužel vyhubeny. Žádné jiné plemeno v této oblasti nežilo poslední tisíc let ve volné přírodě v podstatě bez vlivu člověka a bez křížení s jinými plemeny. Tito koně také nikdy nebyli používáni k tahu ani k jízdě, jejich jediným úkolem bylo spásáním hrubé vegetace udržovat místní pastviny. Evropským divoce žijícím koním se podařilo přežít v drsném horském prostředí Exmooru ve Velké Británii, na náhorní planině s mnoha mokřinami a vřesovišti. A právě tito koně byli po pečlivé genetické a archeologické analýze vybrání k zabydlení Milovické rezervace.Currently there are living a stallion and 14 mares on the area of about 40 hectares. In November the first foal was born.

Na prostoru cca 40 hektarů žije v současnosti 1 hřebec a stádo 14 klisen. V listopadu přibylo první hříbátko.
8 comments:

 1. Lovely! Love the morning light!
  Very strange to see 'wild' horses, I was sure this was a relic from the long-ago past, good to see they are back :-)

  ReplyDelete
 2. Wild horses...to me that means complete freedom somehow...Beautiful photos!

  ReplyDelete
 3. Gorgeous pics under morning light! I adore wild horses!

  ReplyDelete
 4. Beautiful pics! I love the wild horses pics! Weren't you afraid when you did the photos?

  ReplyDelete