Wednesday, 30 March 2016

Autism Awareness Day / Den povědomí o autismu


2nd April is recognized as Autism Awareness Day since 2007. One of the campaigns used all over the world is “Light it up blue”, when companies and cities are lighting up their buildings in blue colour to support the awareness and knowledge about this severe impairment of children's mental development.

2. duben je již od roku 2007 vyhlášen Dnem povědomí o autismu. Jedna z kampaní používaných po celém světě je “rozsviťte svět modře” a spočívá v tom, že města a firmy nasvítí své budovy modrým světlem, aby pomohli šířit povědomí o této závažné poruše dětského psychického vývoje.In March I had an opportunity to photograph autistic children in their regular play club. The aim was to have some photographs for parents, for the Association Medvídek for their web page, and also to design a poster to be used at public billboards to raise awareness about autism and introduce Association Medvídek.

V březnu jsem měla příležitost fotografovat autistické děti v jejich pravidelném hracím klubu. Cílem bylo vytvořit nějaké fotografie pro rodiče a pro sdružení Medvídek k využití na jejich webu a také k vytvoření osvětového plakátu, který bude v dubnu vyvěšen na veřejných výlepových plochách ke zvýšení povědomí o autismu a představení sdružení Medvídek.

Medvídek (Teddy bear) - Association of Parents and Friends of Children with Autism was founded in 2008 to provide comprehensive support to families with autistic children and to improve awareness of the general public. It is not a provider of social welfare, but rather a support group for parents. They hold regular meetings of parents with their kids and various informative talks and lectures.

Medvídek – sdružení rodičů a přátel dětí s autismem vzniklo v roce 2008 s cílem poskytovat všestrannou podporu rodinám s autistickými dětmi a také zlepšovat informovanost laické veřejnosti. Není to poskytovatel sociální péče, ale spíše podpůrná skupina pro rodiče. Pořádají pravidelné schůzky rodičů a dětí a také různé informativní přednášky.
Autism is a serious illness that affects children form the youngest age. Children typically have problems in three main areas: communication, socialisation and imagination. They may also be hypersensitive to any sensory stimuli. As a result of all the above they may suffer from behavioural problems, aggression or depression. They do live trapped in their own world and need our acceptance and understanding of their special needs most of all.

Autismus je závažná nemoc, která postihuje děti již od nejmladšího věku. Děti mají typické problémy ve třech hlavních oblastech: komunikace, navazování vztahů a představivost. Mohou být také přecitlivělé na veškeré smyslové podněty. Z těchto důvodů pak trpí různými problémy chování, agresivitou nebo i depresemi. Tyto děti žijí uzavřené ve svém vlastním světě a od nás potřebují ze všeho nejvíc přijetí a porozumění jejich zvláštním potřebám.More photos from the club may be found at Medvídek Facebook page.
Další fotografie z klubu můžete najít na Facebooku sdružení Medvídek.

Monday, 21 March 2016

Easter recipe / Velikonoční recept


Hello dear readers, it was a long break here on the blog from my side. The spring has started and Easter is just round the corner. For me, Easter is time for some great food and meeting with family, so I bring you a recipe today for something sweet to try.

Zdravím vás milí čtenáři, to byla ale dlouhá pauza na blogu. Začalo jaro a Velikonoce už jsou skoro tu. Pro mě jsou Velikonoce dobou dobrého jídla a setkání s rodinou, a proto vám dnes přináším recept na něco sladkého.


This recipe is based on traditional Easter bread. I use the same dough for Christmas bread too, because it is easy, tasty and just classic. But this time I decided to do something cuter than just Easter bread.

Recept je založen na tradičním velikonočním mazanci, který používám i na vánočku, protože je snadný, chutný a prostě je to klasika. Ale tentokrát jsem se rozhodla udělat něco roztomilejšího než jen mazanec.


You will need   /   Budete potřebovat:

500 gr flour  /   500 gr mouky
100 gr sugar   /   100 gr cukru
100 gr butter   /   100 gr másla
2 egg yolks   /   2 žloutky
25 gr of fresh yeast   /   25 gr droždí
¼ l milk   /   ¼ l mléka
Pinch of salt   /   špetka soli
Raisins (soaked in rum)   /   rozinky (namočené v rumu)


First, measure your flour and put it into a bowl. Measure the sugar and put it aside. Put about half of the milk into a saucepan and heat a little – it should be warm but not too hot. Crumble the yeast into the warm milk, add some sugar (about 1 spoon) and some flour (about 2 spoons) from the measured amount and stir well. It will make a kind of mash. Leave it at a warm place and wait until the magic starts.  I usually leave it about 10 - 15 minutes. The mass will multiply its amount many times and will look bubbly. In the meantime melt the butter and let it cool and whisk eggs and a pinch of salt with the rest of milk. Put flour and sugar together, you can add some lemon peels and / or vanilla. Add all the fluids (melted butter, milk with eggs and yeast mash) and start working the dough. You should work it until it is not sticky and stays together in one big shiny ball. Then leave it rise in the bowl covered with clean kitchen towel for 1,5 – 2 hours.  It is not as difficult as it seems.


Nejdříve si odvažte mouku a dejte jí do mísy. Odvažte si cukr a dejte si ho stranou. Dejte si do kastrůlku zhruba polovinu mléka a trochu jí ohřejte – mělo by být teplé, ale ne moc horké. Do mléka rozdrobte droždí a dobře rozmíchejte, přidejte trochu (asi lžíci) z odváženého cukru a trochu (asi 2 lžíce) z odvážené mouky a důkladně rozmíchejte na kašičku. Nechte stát v teple a počkejte, až kouzlo začne účinkovat. Obvykle stačí 10- 15 minut. Kvásek zněkolikanásobí svůj objem a bude bublat. Mezitím si rozpusťte máslo a nechte ho zchladnout a rozmíchejte si žloutky a špetku soli ve zbývajícím mléce. Dejte mouku a cukr společně do mísy, můžete přidat citronovou kůru a vanilku. Přidejte všechny tekuté ingredience (rozpuštěné máslo, rozšlehaná vejce a kvásek) a zpracujte těsto. Těsto se zpracovává tak dlouho dokavad se nelepí a není z něho jednolitá lesklá koule. Pak ho nechte v míse kynout přikryté čistou utěrkou asi 1,5 – 2 hodiny. Vůbec to není tak složité, jak se může zdát.


In those 2 free hours you can check my shops to see what you need to make your spring season even happier :)
V těchto 2 volných hodinách se můžete podívat, co by se vám tak hodilo u mě v e-shopu pro veselejší jaro.

Maybe cute egg warmers for Easter table … Třeba roztomilé čepičky na vajíčka na velikonoční stůl 


 Or a flower brooch as a gift for your best friend … Nebo květinová brož pro nejlepší kamarádku jako dárek
Or maybe some spring prints for your home … Nebo třeba jarní obrázek do pokoje
When the dough has risen, work into it some raisins and a few almonds or nuts you like.
Když je těsto vykynuté, zapracujte do něj rozinky, pár mandliček nebo oříšků, které máte rádi.


I had 10 little birds from the amount and 4 flowers. I made a little roll and tied a knot on it. I cut one end by scissors to make a tail and put raisin eyes on the other end. Fun.
Z dávky jsem měla asi 10 ptáčků a 4 květy. Udělala jsem váleček a na něm uvázala uzel. Na jednom konci jsem nůžkama nastříhala ocásek a na druhém konci přidala rozinkové oči.


Do you have any favourite Easter recipes? I am curious.
Máte recept na nějaké oblíbené velikonoční dobroty? Jsem zvědavá.

Enjoy spring.

Užívejte si jaro.