Wednesday, 30 March 2016

Autism Awareness Day / Den povědomí o autismu


2nd April is recognized as Autism Awareness Day since 2007. One of the campaigns used all over the world is “Light it up blue”, when companies and cities are lighting up their buildings in blue colour to support the awareness and knowledge about this severe impairment of children's mental development.

2. duben je již od roku 2007 vyhlášen Dnem povědomí o autismu. Jedna z kampaní používaných po celém světě je “rozsviťte svět modře” a spočívá v tom, že města a firmy nasvítí své budovy modrým světlem, aby pomohli šířit povědomí o této závažné poruše dětského psychického vývoje.In March I had an opportunity to photograph autistic children in their regular play club. The aim was to have some photographs for parents, for the Association Medvídek for their web page, and also to design a poster to be used at public billboards to raise awareness about autism and introduce Association Medvídek.

V březnu jsem měla příležitost fotografovat autistické děti v jejich pravidelném hracím klubu. Cílem bylo vytvořit nějaké fotografie pro rodiče a pro sdružení Medvídek k využití na jejich webu a také k vytvoření osvětového plakátu, který bude v dubnu vyvěšen na veřejných výlepových plochách ke zvýšení povědomí o autismu a představení sdružení Medvídek.

Medvídek (Teddy bear) - Association of Parents and Friends of Children with Autism was founded in 2008 to provide comprehensive support to families with autistic children and to improve awareness of the general public. It is not a provider of social welfare, but rather a support group for parents. They hold regular meetings of parents with their kids and various informative talks and lectures.

Medvídek – sdružení rodičů a přátel dětí s autismem vzniklo v roce 2008 s cílem poskytovat všestrannou podporu rodinám s autistickými dětmi a také zlepšovat informovanost laické veřejnosti. Není to poskytovatel sociální péče, ale spíše podpůrná skupina pro rodiče. Pořádají pravidelné schůzky rodičů a dětí a také různé informativní přednášky.
Autism is a serious illness that affects children form the youngest age. Children typically have problems in three main areas: communication, socialisation and imagination. They may also be hypersensitive to any sensory stimuli. As a result of all the above they may suffer from behavioural problems, aggression or depression. They do live trapped in their own world and need our acceptance and understanding of their special needs most of all.

Autismus je závažná nemoc, která postihuje děti již od nejmladšího věku. Děti mají typické problémy ve třech hlavních oblastech: komunikace, navazování vztahů a představivost. Mohou být také přecitlivělé na veškeré smyslové podněty. Z těchto důvodů pak trpí různými problémy chování, agresivitou nebo i depresemi. Tyto děti žijí uzavřené ve svém vlastním světě a od nás potřebují ze všeho nejvíc přijetí a porozumění jejich zvláštním potřebám.More photos from the club may be found at Medvídek Facebook page.
Další fotografie z klubu můžete najít na Facebooku sdružení Medvídek.

6 comments:

 1. Wonderful pictures!
  It's so important to support children and families with special needs!

  ReplyDelete
 2. Very interesting info and great pictures :) I was not aware of *Autism Awareness Day*. Thank you for sharing this post!

  ReplyDelete
 3. Great! Thanks for sharing this information! And lovely pics!

  ReplyDelete
 4. beautiful pictures and great project to support the families.

  ReplyDelete
 5. It is great. Mental illnesses are still so stigmatized. Your photos are so charming and full of love.

  ReplyDelete
 6. I was aware of Autism but not of its day. I saw the movie about Temple Grandin, very intriguing! Love the pictures you took!

  ReplyDelete