Monday, 15 August 2016

Quick travel guide to Pompeii / Rýchlý průvodce Pompejemi


Last week I took you to Naples and today I would like to show you Pompeii. I will not write much about the history as there is load of information on Internet already. Anyway, this visit inspired me to read some book about the last days of Pompeii. Would you recommend some from the many that are available on the market?
Minulý týden jsem vás vzala do Neapole a dnes se společně podíváme do Pompejí. Nebudu se tady rozepisovat o historii, protože té si můžete na internetu najít spoustu. Každopádně mě návštěva inspirovala k přečtení některé knížky o zkáze Pompejí. Máte nějakou oblíbenou z těch, které jsou na trhu?


We spent a whole Saturday in Pompeii. Originally we thought we will also be able to visit the Vesuvius on the same day, but as the time was racing by, we decided to skip it. There is enough to see in Pompeii to spend several days and we only had one. At the end, the best time we had there, was one hour before the closing time, when all the huge crowds of tourists left and we had the main square only to ourselves.

V Pompejích jsme strávily celou sobotu. Původně bylo v plánu ještě se podívat na Vesuv, ale protože čas uháněl strašně rychle, nakonec jsme se rozhodly zůstat na jednom místě. V Pompejích je co k vidění na několik dní a my měly jen jeden. A nakonec nejlepší čas byl ten, kdy odešly obrovské davy turistů a my měly hodinku před zavíračkou hlavní náměstí skoro jen pro sebe.The hotel we have stayed in Naples had one advantage and that is location just next to the main train station. The trains to Pompeii go every half hour or so, and when you manage to actually find the right train, it is easy, short trip that will cost one tenth of the price that various agents offer around.
Hotel, ve kterém jsme bydlely v Neapoli, měl jednu výhodu a tou byla lokalita hned vedle hlavního nádraží. Vlaky do Pompejí jezdí každých asi 30 minut, a když se vám podaří vypátrat, odkud že to vlastně jezdí, tak je to snadná, rychlá cesta, která vás bude stát asi tak desetinu toho, za co jí nabízí různí turističtí agenti.

On the arrival to Pompeii, the sellers of everything possible and impossible will catch you immediately, but do not let them. There is everything available on the main entry to the Pompeii city. And even ending up in the “skip the que” que, where we had to wait nearly as long as the others in standard que, but pay “skip the que” fee, could not spoil our day.
Hned po příjezdu do Pompejí vás odchytí prodavači všeho možného i nemožného, ale nedejte se. U vstupu do areálu je všechno potřebné. A to, že jsme nakonec skončili ve frontě “nečekejte ve frontě”, ve které jsme čekaly asi tak stejně dlouho jako všichni ostatní v normální frontě a zaplatily “nečekejte ve frontě” příplatek nám nemohlo zkazit den.

Pompeii grounds are widespread (about 8 km2) and what we greatly appreciated were the drinking water fountains in the whole area generally every 50-100 m. On a hot sunny day with 35°C and no shade in the sight that was really important. On the other hand, there is only one single place selling the refreshments (quite good refreshments) in the middle.
Areál Pompejí je rozsáhlý (asi 8 km2) a co jsme ocenily asi nejvíce, jsou fontánky na pitnou vodu rozmístěné po celém areálu každých asi 50-100 m. V horkém slunečném dni s 35°C a stínem nikde v dohledu to bylo to nejdůležitější. Na druhou stranu je tu jediná restaurace/prodejna s občerstvením (nutno říci že celkem dobrým) v celém areálu.

At the entrance we got a brochure with all the villas and interesting places described, which was easy to use and all important information was there. The grounds are divided into 9 quarters and you could easily spend the whole day in one or two of them. Unfortunately, many villas and places were closed on the day and there was no explanation why, so I guess if we have planned what we want to see before we have arrived, we could have been disappointed. This way, we walked all over the place and enjoyed the open places. I think we walked around 15 km there.
U vstupu jsme dostaly brožurku s popisem všech vil a dalších zajímavých míst, která byla skvělá na orientaci, a bylo v ní všechno důležité popsané. Areál je rozdělen na 9 čtvrtí a snadno by se dal strávit celý den jen v jedné nebo dvou z nich. Bohužel některé vily byly zavřené a nikde žádné vysvětlení proč. Pokud bychom měly přesně naplánované před naší návštěvou, co chceme vidět, mohly bychom být zklamané. Takhle jsme se prostě toulaly celým areálem a užívaly si místa, která byla přístupná. Myslím, že jsme tam nachodily tak 15 km.


Next time, if there ever is a next time, I would choose some colder out of main season day to explore this awesome place some more.
 
Příště, pokud nějaké bude, bych si k objevování tohoto skvělého místa vybrala nějaký chladnější den mimo hlavní sezónu.

Small and large theatre. On the picture above is the middle sized one.
Malé a velké divadlo. na obrázku výš je to prostřední.
 
House of Faun


Restaurant or kind of fast food J Today we offer you a fresh stone hard bread.
Restaurace nebo takový starověký fast food J Dnes vám nabízíme čerstvý zkamenělý chlebíček.
Bath
Lázně
Brothel - the workers did not have much space there ...
Nevěstinec - moc místa tam ty pracovnice neměly ...
Bath patio
Nádvoří u lázní


Many beautiful frescos everywhere.
Všude spousta nádherných fresek.
Bevare of the dog - how much nicer is this warning than todays plastic little signs :)
Pozor zlý pes - o koolik hezčí je toto oproti dnešním plastovým cedulkám :)
Dining room: they lay on one side during the meal, in the middle was a water stream and candles were lit
Jídelna: u jídla se leželo na boku a prostředkem tekla voda, ve výklencích byly svíčkyGraves / Hrobky
 
By the way, can anyone advise me, why the font looks different through the article, when I use the same one all the time?

A mimochodem, umí mi někdo poradit, proč písmo v článku je různé, i když používám pořád to stejné?

Monday, 8 August 2016

Quick travel guide to Naples / Rychlý průvodce Neapolí


I spent few days (2,5 days exactly) in Naples recently and I bring you few photos and thoughts on this super intense visit. First of all, 2,5 days is not enough. It may be enough for seeing Naples, but if you want to explore a little around and see Pompeii it is too short. 
We have arrived around lunchtime on Friday and spent Friday afternoon wandering the alleys of the historical centre. Naples is proud and beautiful and also very dirty, unmaintained, crazy and loud. Palaces are charming and huge and most of them have plaster falling down or graffiti all over. People on mopeds are going through narrow streets among walkers wearing strange things. The whole family of 2 adults and 2 children is riding one moped. Safety is an unknown word, still no accidents happen. And it looks so picturesque. The washing is flying from the windows. It cannot be clean with the traffic around; I think it must be there just for the atmosphere of the place :) Nedávno jsem strávila krátký čas (2,5 dne abych byla přesná) v Neapoli a přináším vám pár fotek a pár myšlenek z tohoto super intenzivního výletu. Za prvé, 2,5 dne není dost. Může to být dost na samotné centrum Neapole, ale pokud se chcete trochu toulat kolem a vidět Pompeje, je to málo. 
Dorazily jsme v pátek kolem poledne a strávily páteční odpoledne touláním se uličkami historického centra. Neapol je pyšná a krásná, ale taky hrozně špinavá, neudržovaná, bláznivá a hlasitá. Paláce jsou nádherné a obrovské, ale skoro ze všech padá omítka, nebo jsou posprejované. Lidi na mopedech se motají v úzkých uličkách mezi chodci, mají na sobě nejrůznější šílené věci. Na jeden moped se vejde celá rodina 2 děti a 2 dospělí. Bezpečnost je tu neznámý pojem a přesto se nikomu nic nestane. A navíc to vypadá tak malebně. Prádlo visí z oken na ulici. V tom provozu nemůže být čisté, myslím, že ho tam věší jen tak, pro tu atmosféru :) We have met 2 kinds of people. I am not sure how such a difference is even possible, but these are my personal subjective experiences. People on the street are very helpful and kind, they do not speak English (and I do not speak Italian), but they will call all family or neighbours to help and explain where to go. One bus driver just stopped (timetable is just a piece of paper) and was showing us on the map, where he recommends us to go, until other passengers started to look a little annoyed. And then, there is second group of people, in the services, and those tried to take advantage on us. It is often said that taxi drivers in Prague are robbing tourists with the made up prices. The taxi driver in Naples, who took us to the airport on Monday morning and had a special fee for everything, took this to even higher level. And the same happened in some restaurants. Not sure if it could be caused by 3 women travelling alone, who knows what would happen if there was a man ….. BUT, the positive experiences with super friendly people on the street and in some other restaurants, definitely prevail. 

Setkaly jsme se s dvěma druhy lidí. Není mi moc jasné, jak je takový rozdíl vůbec možný, ale jsou to moje vlastní subjektivní dojmy. Lidé na ulici jsou strašně nápomocní a milí, sice nemluví anglicky (a já zase italsky), ale klidně se seběhne celá rodina, nebo sousedi a snaží se poradit kudy kam. Jeden řidič linkového městského autobusu jen tak prostě zastavil (jízdní řád je stejně jenom cár papíru) a ukazoval nám na mapě, kam bychom určitě měly jít, až ostatní cestující začali trochu divně koukat. Druhá skupina lidí, převážně ve službách, se nás snažila nějakým způsobem okrást. Často se nadává na pražské taxikáře, že okrádají turisty. Ten neapolský taxikář, který nás vezl v pondělí ráno na letiště a měl speciální příplatek na úplně všechno, to dotáhl k dokonalosti. Podobné zážitky máme i z některých restaurací. Nevím, jestli to bylo tím, že jsme byly 3 ženy a na chlapa by si to nedovolili … ALE ty kladné zážitky, s obyčejnými lidmi z ulice a jiných restaurací, jednoznačně převažují.
So, where we ate and enjoyed it: / Takže, kde jsme jedly a líbilo se nám tam:

Trattoria a Pignata, Vico Lungo del Gelso, Napoli

It is near a Spanish quarter and metro station Toledo and we had the best wine there during our stay. They do not have pizza (you can enjoy pizza in thousands other places and should definitely try some), but delicious pasta and fish dishes. The staff was nice and cute and they did not have a special fees for whatever. 

Je to blízko španělské čtvrti a zastávky metra Toledo a měly jsme tam nejlepší víno během našeho pobytu. Nedělají pizzu (tu mají ve městě skoro všude a určitě jí musíte vyzkoušet), ale mají výborné těstoviny a jídla z ryb. Obsluha je milá a sympatická a neúčtuje žádné speciální příplatky za kdovíco. 

Il Posto Accanto, Via Nazario Sauro 5, Napoli

Restaurant with a sea view, good food and cute, maybe too friendly :), waiter. But be careful, if you show a little hesitation, they will recommend you something that will cost you much more than you planned. On the other hand, it is their job, there were no other special fees and we enjoyed the food and time spent there.

Restaurace s výhledem na moře, dobrým jídlem a milou, možná až příliš přítulnou, obsluhou :) Ale pozor, pokud projevíte jenom trochu nerozhodnosti, zaručeně vám doporučí možnost, která se vám dost prodraží. Na druhou stranu, je to jejich práce a speciální příplatky tam žádné neměli.If you do not know what instrument to learn, buy a rubber duck :)
Když nevíte jaký hudební nástroj zvolit, kupte si gumové kachničky :)

Where we went / Co jsme viděli:
Alleys of historical centre – it is always my personal preference to just wander around as opposed to spending time in museums. There are many beautiful, mysterious and picturesque corners, churches and palaces. Some people have doors open straight to their living room. There is a part with many shops and stalls, where nativity scenes are sold.
Historické centrum – moje osobní preference je vždycky toulání uličkami oproti návštěvě muzeí. Je tady spousta krásných, tajemných a kouzelných míst, náměstíček, kostelů, paláců. Někteří lidé mají otevřené dveře přímo do obýváku. Taky je zde čtvrť betlémářů se spoustou obchůdků a stánků. 


You can choose a traditional nativity scene ...
Můžete si vybrat tradiční betlém ...

... or something more fancy. In any case you will need a lot of space.
.... nebo něco extravagantnějšího. V každém případě budete potřebovat dost místa.

And again - traditional in all colours and sizes ...
A zase - tradiční ve všech velikostech a barvách ...

... or would you like some celebrities for your scene?
... nebo byste raději chtěli zahrnout nějakou tu celebritu?


Castel Sant'Elmo – the best panoramic view all over the city and as a bonus we had a free concert, as they were having some sound testing for the concert on the following day :)
Castel Sant'Elmo (hrad sv. Eliáše) – nejlepší panoramatický výhled na celé město a jako bonus jsme měly koncert zdarma, protože zrovna probíhaly zvukové zkoušky na zítřejší představení :)


Gallery Capodimonte – It was not on the original plan, but as it was raining on Sunday we went to gallery. They promise Caravaggio, Michelangelo and Rafael – and they do have one picture per great name. The rest is 13-18 century art. Pleasant programme for a rainy morning, but not exactly my cup of tea.
Galerie Capodimonte – nebyla v původním plánu, ale protože se v neděli dalo do deště, tak jsme volily suchou variantu. Slibují Caravaggia, Michelangela a Rafaela – a mají od každého jeden kousek. Zbytek je umění 13.-18. Století. Příjemný program na deštivé dopoledne, ale není to přesně můj šálek čaje.It started raining, so streets are full of umbrella sellers.
Začalo pršet, tak se všude vyrojili prodavači deštníků.

Even riding a moped you do not need to get wet .
Ani na mopedu nemusíte moknout.

Stroll by the sea – originally we wanted to go to Capri to enjoy the sea on Sunday, but the rain changed our plans. But in the afternoon, when the rain stopped, we wanted at least to see the sea. It is not for bathing, there is no beach and it looks quite dirty, as there is a huge industrial port. There is a short promenade where people go for a walk, ride fun looking bikes or have ice cream. The castle dell Ovo looks great, but it was unfortunately closed.
Procházka po nábřeží – původně jsme v neděli chtěli jet na Capri užít si moře, ale pak nám plány zmařil déšť. Tak jsme vyrazily aspoň k místnímu moři odpoledne, když déšť ustal. Tohle moře není na koupání, voda je celkem špinavá a není tu žádná pláž, protože je to vlastně jeden velký průmyslový přístav. Ale je tu krátká promenáda, kam lidi chodí na procházku, jezdí na legračních kolech nebo jdou jen tak na zmrzlinu. Hrad dell´Ovo (hrad vejce) vypadal pěkně, ale bohužel byl zavřený.
You can see some more photos on my personal Facebook and I will be adding some street photos to my KV Photography page. And next week, I will take you to visit Pompeii with us.
Další fotky si můžete prohlédnout na mé Facebookové stránce a nějaké budu postupně přidávat i na mou fotografickou stránku. A příští týden Vás s sebou vezmu na výlet do Pompejí.

Good bye Naples.
Nashledanou Neapol.

You can now   Follow my blog with Bloglovin