Sunday, 29 November 2015

Happy Advent / Šťastný AdventIt was the first Advent Sunday yesterday. I cannot believe how the time flies.
As you may know already, I love baking Christmas sweets, so here is one super easy and very classic recipe for you. I made a shopping list yesterday for all my baking and cannot wait to start.

Včera byla první Adventní neděle. Nemůžu uvěřit, jak ten čas letí.
Jak možná už víte, miluju pečení cukroví, tak tady máte jeden super snadný a velmi klasický recept. Včera jsem si udělala nákupní seznam a už se nemůžu dočkat, až se do toho pustím.


For Linzer cookies you will need:
250 grams of flour
150 grams of butter
100 grams of powdered sugar
1 egg yolk
Vanilla
Lemon peels
Some spicy jam for filling, the best in my opinion is raspberry mixed with red currants.

Mix all ingredients and let the dough rest in a fridge for some time. I usually make all kinds of dough in one evening in the week and then bake at the weekend.
You cut out the shapes and bake them on 180°C for about 10 minutes until golden.

Na Linecké budete potřebovat:
250 g mouky
150 g másla nebo Hery
100 g moučkového cukru
1 žloutek
Vanilku
Citronovou kůru
Nějaký pikantní džem na slepování. Já mám nejradši rybízovo malinový.

Všechny ingredience smíchejte a vytvořte těsto, které necháte odpočinout v ledničce. Já si obvykle udělám všechna těsta jeden večer v týdnu a peču o víkendu.
Vykrajujte tvary a pečte na 180°C asi 10 minut.


My cookies are a little bit darker, because I used part brown sugar and rye flour. I also tried them with half wheat and half buckwheat flour and they also came out fine. If you use white wheat flour and white sugar, you will have perfectly golden white cookies.
Do you like to bake Christmas sweets? Want some more recipes?

Moje sušenky jsou trochu tmavší, protože jsem použila žitnou mouku a částečně tmavý cukr. Zkoušela jsem i půl na půl z normální hladké a pohankové a vyšly taky dobře. Pokud použijete bílou mouku a bílý cukr, budete mít krásně bílo zlatavé sušenky.
Pečete rádi cukroví? Chcete další recept?Enjoy Advent and do not forget to cheer your loved ones by sending them a real paper Christmas card. You can find some in my shop :)

Užívejte si Advent a nezapomeňte udělat svým blízkým radost opravdickou papírovou pohlednicí. Nějaké najdete v mém e-shopu :)
Thursday, 19 November 2015

Autumn Impressions


Autumn colours are already gone here in the Czech Republic and sun is hiding somewhere. But even though, I would like to share with you some photos from my last photo walk in my favourite park Průhonice. The day was bright and sunny and the nature was proudly showing all its colours.

Podzimní barvy jsou v Čechách už pryč a sluníčko se někam schovalo. Ale přesto bych vám ráda dnes ukázala pár fotek z mé poslední foto procházky v mém oblíbeném Průhonickém parku. Den byl jasný a slunečný a příroda pyšně ukazovala všechny své barvy.You can already see my 3 favourites in my shop.
I also put together some sets of four here on the blog. Do you think I should list them as sets or single listings? I am curious about your opinion.

3 mé oblíbené fotografie můžete již najít v e-shopu.
Také jsem dala dohromady několik setů po čtyřech. Myslíte, že bych měla vystavit tyto sety nebo samostatné fotografie? Těším se na vaše názory.


Enjoy this beautiful walk with me.

Užijte si tuto krásnou procházku se mnou.
Tuesday, 17 November 2015

Roofs of Holešovice / Holešovické střechy

At the end of September I attended a photography workshop during the festival Fotosféra in Prague. The workshop was held in part of Prague 7, named Holešovice, and took the participants on the 7 highest buildings of that part of Prague. I chose 2-4 photos from each building for this blog, but you can see them all here – as usual.

Na konci září jsem se zúčastnila foto workshopu během pražského festivalu Fotosféra. Workshop se konal v Holešovicích a nabídl účastníkům výlet na 7 nejvyšších budov této části Prahy.  Vybrala jsem z každé zastávky 2-4 fotografie, zbytek si můžete jako vždy prohlédnout tady

We started our walk at Art Gen building – a new office building that is planned to become an interactive gallery with outdoor installations. We were taken on the empty 10th floor and enjoyed our first views, unfortunately through glass.

Procházku jsme zahájili u budovy Art Gen – nové kancelářské budovy, která plánuje stát se i interaktivní venkovní galerií. Byl nám umožněn přístup do prázdného 10. patra a mohli jsme se začít kochat prvními výhledy, bohužel přes sklo.


Our second stop was business centre Rosmarin and its top floor.

Druhá zastávka nás zavedla na nejvyšší patro business centra Rosmarín.  
Third stop at the Lighthouse office building was more interesting. We were taken to the office of the chairman of ČD Cargo on the top floor and admired the view of Vltava river, Holešovice, Libeň and Vysočany (where I live).

Třetí zastávka v budově Lighthouse byla o to zajímavější, že jsme měli možnost užívat si vyhlídku z kanceláře předsedy představenstva ČD Cargo. Byla zde prima vyhlídka na Vltavu, Holešovice, Libeň a Vysočany (kde bydlím).

For the next stop at the Main Audit Office roof we all had to go through the security frames. Imagine 30 photographers with a gear, other people who were actually working in the building on different floors, and 4 lifts. Also each group of outsiders had to be escorted by the security guy. But the view from the roof was really awesome. For me, the best stop of the walk.

Při další zastávce na střeše Nejvyššího kontrolního úřadu jsme všichni museli projít bezpečnostními rámy a kontrolou. Představte si 30 fotografů s plnou výbavou, další lidi, kteří v budově pracují na různých patrech a 4 výtahy. Každou skupinu návštěvníků navíc musel doprovázet celou dobu pracovník ostrahy. Výhled ze střechy za to ale stál. Pro mě nejlepší bod programu.

At our fifth stop we visited Fotosféra festival outdoor photography exhibition – Holešovice now – and the new office complex Classic 7 viewed from its architect offices.

Na páté zastávce jsme navštívili venkovní výstavu festivalu Fotosféra, Holešovice now, a mohli jsme se podívat do kanceláří architektů moderního kancelářského komplexu Classic 7.

At our next stop – roof of gallery of modern art DOX – a little surprise was prepared. We met photographer Rafael Y. Herman, who was awarded the main FOTOSFÉRA AWARD 2015 and we could view part of his photography project „Bereshit – Genesis“.

Na další zastávce, na střeše galerie moderního umění DOX, nás čekalo malé překvapení. Setkali jsme se s fotografem Rafaelem Y. Hermanem, který zde převzal hlavní cenu festivalu FOTOSFÉRA AWARD 2015, a měli jsme možnost vidět projekci jeho fotografického projektu „Bereshit – Genesis“.


The very last stop was at the roof of the former beer brewery tower. Now there is block of apartments. There were 17 floors, 1 lift for approx 10 people and again about 30 photographers. While I was already at the top, concerned how to get with the tripod and photo bag through the fire ladder to the roof, part of the group got stuck in the lift and had to be rescued. I think we all walked the stairs on the way back.

Poslední zastávka nás zavedla na střechu měšťanského pivovaru, kde jsou nyní byty. Budova má 17 pater, 1 výtah pro asi 10 lidí a opět zde bylo skoro 30 fotografů. Zatímco já nahoře už řešila, jak se dostat po úzkém požárním žebříku se stativem a foto-batohem na střechu, jedna ze skupinek ve výtahu uvízla a museli je vyprostit hasiči. Myslím, že dolů už šli všichni po schodech.

For me the whole photo walk was very interesting especially for the places we visited and to which I would normally not get, but I do not think architecture or street photo would become my favourite subject.


Pro mě byl tento foto výlet zajímavý především z hlediska míst, na která jsme měli možnost se podívat a kam se obvykle normální smrtelník nedostane, nicméně architektura ani street foto se mým hlavním tématem asi nestane.