Monday, 30 May 2016

Prague Marina photowalk / Fotoprocházka pražskou marínou


On Saturday I took a part in a photo-walk organised by Fotosféra festival. Organisers of this festival are mapping the ever changing part of Prague 7 (Holešovice) in photographs and trying to involve the local community in the process by providing various experiential workshops and exhibitions. You may remember the rooftop workshop I took last autumn and wrote about here or follow the #HolesoviceNOW hashtag.

V sobotu jsem se zúčastnila foto procházky organizované festivalem Fotosféra. Organizátoři tohoto festivalu mapují ve fotografiích rychle se měnící část Prahy 7 (Holešovice) a zapojují do tohoto procesu i místní komunitu organizováním různých zážitkových workshopů nebo výstav. O workshopu Holešovické střechy, kterého jsem se účastnila na podzim, jsem již psala tady. Můžete taky sledovat hashtag #HolesoviceNOW.
This time a photo-walk led us to the industrial part of Holesovice harbour = Prague Marina, that is changing dramatically from day to day. The weather was promising rainstorms, but we managed the first part of the walk without rain and had nice dramatic clouds as a background as a bonus. The storm hit us in about 2/3 of the way and we enjoyed drinks and snacks in the nearby restaurant. During the way the captain of Prague steamboat company Štěpán Rusňák, who provided many interesting bits of information about the life on Prague river in the past and present.

Tentokrát nás foto procházka zavedla do průmyslových částí holešovického přístavu = Prague Marina, který se den ze dne mění před očima. Počasí slibovalo bouřku a lijáky, ale první část foto procházky jsme zvládli ještě za sucha a dramatické mraky jako bonus dokreslily pěkné pozadí. Bouřka nás dohnala asi ve 2/3 procházky, takže jsme se schovali do nedaleké hospůdky na něco malého k zakousnutí a zapití. Během cesty nás doprovázel i kapitán pražské paroplavební společnosti Štěpán Rusňák, který nám pověděl spoustu zajímavostí o životě v okolí přístavu v minulosti i současnosti.
I did not mind the last part we missed, as I know the places and sometimes go here for a walk myself. The first part was new to me though and I was happy to join other photographers, as I would probably not be brave enough to go by myself. I am a bit afraid of vacant buildings and squatters living there.

Že jsme o část procházky díky bouřce přišli mi tolik nevadilo, protože tato místa znám a občas se tam zajdu projít. Naopak jsem byla moc ráda, že jsem se mohla přidat k dalším fotografům na první část, protože do těchto míst bych se sama asi neodvážila. Opuštěné stavby a jejich squaterští obyvatelé mě trochu děsí.


Enjoy the photos. You can also check my photo gallery (and purchase some) at 500px site.


A teď už se pokochejte fotkami. Můžete taky navštívit moji prodejní galerii na 500px.Photographers photograph photographing photographers :)

Fotografové fotografující fotografující fotografy :)


Thursday, 26 May 2016

New hats in the shop / Nové klobouky v e-shopu

Today I bring you a shop update.
For past two weeks I am uploading variety of new things. Lately I most enjoy making hats and matching scarves. I would be happy to make a custom hat in your chosen colour. In one of the next post I will show you a custom made hat that is on my table right now.
Click the links or contact me for custom orders.

Dnes vám přináším update z e-shopu.
Momentálně nahrávám každý týden různé novinky, ale v poslední době mě nejvíce baví dělat klobouky a k nim i ladící šály. Ráda vám udělám klobouk ve „vaší“ barvě. V některém z příštích příspěvků vám ukážu právě takový zakázkový klobouk, na kterém momentálně pracuji.
Klikněte na linky nebo mi napište, pokud si přejete zakázkový komplet.


Elegant blue set with lot of silk    
Elegantní modrý komplet se spoustou přidaného hedvábí.
Top hat for a magician or to go with your steampunk outfit.
Cylindr pro kouzelníka nebo ke steampunkovému outfitu.


Fresh spring, this time in pistachio and lilacs - already sold
Svěží jarní, tentokrát pistáciovo-šeříkový - již prodanýMonday, 23 May 2016

Navalis 2016


Today, I bring you a new photo report from the cultural scene in Prague.

Last Monday there was a Navalis – baroque water festival in Prague, celebrating the most known Czech Saint and Prague citizen Saint John of Nepomuk, a protector of bridges and all people having something to do with water. Each year on this day gondoliers from Venecia come to Prague, as St. John of Nepomuk is also a protector of all gondoliers and one of eight patrons of Venice.

The celebrations are partially spiritual, celebrated by procession and a mass on the night before the tragic death of Jan Nepomucký and partially cultural culminating with baroque concert and fireworks on the stage directly on the water. The aim is to remind the legend and to bring together people who practice religion with atheistic majority.

Main point of celebrations is picturesque Charles bridge and its nearest surroundings as a place where the body of martyred John of Nepomuk was thrown to Vltava river.


Dnes vám přináším novou fotoreportáž z kulturního pražského života.

Minulé pondělí se v Praze konal Navalis – barokní vodní festival, oslavující nejznámějšího českého světce a Pražana, svatého Jana Nepomuckého, ochránce mostů a všech lidí od vody. Každý rok na tyto slavnosti přijíždí i benátští gondoliéři, protože sv. Jan Nepomucký je jejich patronem a jedním z osmi ochránců Benátek.

Oslavy jsou částečně duchovní, oslavované procesím a mší celebrovanou v předvečer tragické smrti Jana Nepomuckého, a částečně kulturní, vrcholící barokním koncertem a ohňostrojem přímo na vodní hladině. Cílem je připomenout legendu a svést dohromady lidi praktikující náboženství a většinovou ateistickou veřejnost.

Hlavním místem oslav je malebný Karlův most a jeho nejbližší okolí, jako místo, na kterém bylo tělo umučeného Jana Nepomuckého shozeno do Vltavy.After the procession passed the Charles bridge, and while the mass was celebrated, there was a short regatta race and swimming of the hard men in Vltava river with 5 stars that are one of the symbols of John of Nepomuk. Last Monday was the coldest day of the week. I was freezing on the bridge and cannot imagine ever going to the water.

Poté co procesí prošlo přes Karlův most, a zatímco probíhala mše, se konal malý závod regat a plavání otužilců ve Vltavě s pěti hvězdami – symboly Jana Nepomuckého. Minulé pondělí byl nejchladnější den týdne a mě byla na mostě opravdu zima. Neumím si představit, že bych šla do vody.

For the third time there was a very special parachute jump as a part of celebrations. Experienced skydiver, Mark Rahbani, demonstrated so called swooping, when he flown at a speed of about 100 km per hour underneath the bridge arch operating high speed parachute and landed in the water. The remaining 4 skydivers demonstrated precision landing on the little pontoon in the water.

Již potřetí se také konal speciální seskok parašutistů. Zkušený parašutista Mark Rahbani již potřetí předvedl tzv. Swooping, kdy zhruba 100 km rychlostí podletí pod mostním obloukem na speciálním vysokorychlostním padáku a přistane do vody. Ostatní 4 parašutisté skákali na cíl a přistávali na malém pontonu na Vltavě.

After dark, the river has belonged to the world premiere of concert The Mystery of John of Nepomuk by Kryštof Marek and the music was beautifully carried by the water.
And finally, the promised baroque fireworks.

Po setmění již patřila řeka světové premiéře koncertu Mystérium Jana Nepomuckého od Kryštofa Marka, který se krásně nesl po vodní hladině.
A nakonec nemohl chybět ani slibovaný barokní ohňostroj.You can see the full photo gallery here.

Celou galerii fotografií si můžete prohlédnout tady.