Sunday, 7 February 2016

Czech cubism / Český kubismus


Today I bring you a little report from my Sunday visit at the cubist house “of the black Madonna” in Prague. I have always liked that art style, and since their permanent exposition of cubist home decor and furniture got renewed, it was a nice opportunity to enjoy afternoon at the gallery with some friends. 

Dnes přináším malou reportáž z mé nedělní návštěvy kubistického domu “U černé matky boží”. Tenhle výtvarný styl se mi vždycky moc líbil a vzhledem k tomu, že expozice nábytku a užitého umění byla obnovena, tak byla dobrá příležitost na strávení příjemného odpoledne s několika kamarádkami v galerii.


Cubism is considered one of the most influential art movements of the early 20th century. The term is broadly used in association with a wide variety of art, especially paintings (the most known representative being Pablo Picasso) and sculptures and also inspired related movements in music, literature and architecture. Czech cubism developed a completely unique way in a very short period of time between 1911 and 1914 and the degree of influence on applied art and architecture in the Czech Republic cannot be matched in any other European country.

Kubismus je považován za jeden z uměleckých směrů, který nejvíce ovlivnil začátek 20. století. Termín je volně používán v souvislosti s celou řadou děl, obzvláště pak malířských (nejznámějším představitelem je Pablo Picasso) a sochařských, ale i s přesahem do hudby, literatury a architektury. Právě český kubismus se ve velmi krátkém období mezi roky 1911 a 1914 vyvinul unikátním způsobem a míra s jakou u nás ovlivnil právě architekturu a užitné umění nemá v Evropě obdoby.


The original Cubist architecture is very rare. There is only one country in the world where Cubism was really applied to architecture and that is the Czech Republic. Czech architects were the first and only ones in the world to ever design original purely Cubist buildings. Cubist architecture flourished the most between years 1910–1914, but the Cubist or Cubism-influenced buildings were also built after the World War I (says Wikipedia).

Originální kubistická architektura je velmi vzácná. Existuje jenom jedna země na světě, kde byl kubismus doopravdy aplikován v architektuře a tou zemí je právě Česká republika. Čeští architekti jako první a jediní na světě navrhovali čistě kubistické budovy. Nejvíce jich vniklo v letech 1910-1914, ale kubistické, nebo alespoň kubismem ovlivněné, stavby vznikali i po 1. světové válce (tak praví Wikipedie).House of the Black Madonna – the first Prague cubist work and the most famous one – was designed by Josef Gočár, who was only 31 years old at that time, as a department store. It was built in 1912, but only served its purpose until 1922. The interiors were slowly devastated during the years, changed into office spaces, but during 1993-94 it was completely and carefully reconstructed into its original glory by Karel Prager.

Dům U Černé Matky Boží – první a nejznámější pražská kubistická stavba – byl navržen Janem Gočárem, v jeho pouhých 31 letech, jako obchodní dům. Byl postaven v roce 1912, ale svému účelu sloužil pouze do roku 1922. Interiéry byly pomalu zdevastovány a přeměněny na kanceláře, ale v letech 1993-94 byla budova kompletně a ohleduplně zrekonstruována Karlem Pragerem do své původní krásy.


The uniqueness lies not only in its façade, but also in cubist layout and especially in intersection of cubism into the whole interior of the house.  Characteristic cubist morphology can be seen especially in the portal entrance, roof dormers, forged bars at the entry and staircase. Impressive are also illusive paintings with geometric pattern. And the interior design masterpiece lies on the first floor in the Grand Café Oriental. Here Gočár designed the built in furniture and buffet-bar of dark stained oak and also all metalwork elements - chandeliers, lanterns ...  And the Grand Café Orient is where we have started our afternoon. There are many cafes in Art Deco or Art Nouveau style all around the world, but there is only one in pure cubist style.

Jeho výjimečnost nespočívá pouze v jeho fasádě, ale i v kubistickém půdorysu a především v průniku kubismu do celého interiéru domu. Charakteristické kubistické tvarosloví rozvinul architekt zejména na vstupním portálu, střešních vikýřích, kovaných mřížích vstupu a schodišťovém zábradlí, působivá byla i iluzivní výmalba s geometrickým vzorem. Hlavní perla leží v prvním patře v kavárně Grand Café Orient, kde Gočár navrhl vestavěný nábytek a barový pult z tmavě mořeného dubového dřeva a také všechny pasířské prvky, lampy a lustry … A v Grand Café Orient jsme také zahájily naše odpoledne. Ve světě je mnoho kaváren ve stylu Art Deco nebo Art Nouveau, ale jenom jediná ve stylu kubistickém.


Even pastries are in cubist style.     I občerstvení je v kubistickém stylu :)Next 2 floors above the café are the home of permanent exhibition curated by Prague museum of decorative arts. 


Další dvě podlaží nad kavárnou v současnosti hostí stálou expozici pražského uměleckoprůmyslového muzea.Wednesday, 3 February 2016

About wool / O vlně


(čeština níže)

Today I would like to introduce you the wonderful material my felted garmentsand accessories are made of sheep wool / fleece. Sheep wool has a unique combination of functional properties that bring a great comfort to its users every day. This special combination of useful features has undergone millions of years of evolution to protect its animal wearer and even to human body it is the most favorable of all known textile fibres.

Wool is 100% natural and sustainable material. As long as the grass will grow, the sheep will produce new fleece.

Wool is biodegradable, it can be returned into the soil and it still releases valuable nutrients. No waste at all.

Wool is safe. It is not known that wool would cause any allergies, it does not support the growth of bacteria and the lanolin content eliminates the conditions for the occurrence of mites.

Due to its high water and nitrogen content the wool slows down burning process and has much higher threshold to catch the flame than other fibres. It will not melt and stick to the skin when burning and produces less harmful emissions that cause death during fire.

Wool has naturally high level of protection against UV rays, much higher than most synthetic fibres or cotton.

Wool is very durable because of its flexibility and resilience. The fiber can be bent more than 20.000x without breaking.

Wool is hygroscopic - due to its cellular structure it has the ability to absorb and retain therein a large amount of water. It can absorb 50% of its weight and will continue to feel dry at the touch. Once the surrounding environment is no longer wet it will easily evaporate the gained moisture. With this feature it is perfect to absorbs sweat and evaporate it into the surrounding environment. When moisture evaporates the wool releases heat. So even wet wool keeps you warm. That may be great property while building a snowman and having wet gloves.

Wool has great thermal properties. Its surface is made up of thousands of flakes which overlap like roof tiles, creating an impenetrable insulating layer. Due to the porous structure and curliness it can keep air inside the layers that also helps to maintain a constant temperature. Due to its flexibility garments made of wool fibre do not adhere tightly to human skin on its entire surface, which create yet another layer of insulating air. Wool will keep just the right amount of heat your body needs at the given moment. It means it will keep you warm in the winter and flexibly compensate the difference in the temperature and cools you down in the summer.

Wool has properties that may positively affect human health, as demonstrated by numerous studies and observations. For many years wool has been successfully used in medical rehabilitation processes, especially for traumatic and rheumatic conditions or joint pains. Wool has proven beneficial effect on sleep and overall relaxation of the body.

Wool contains a large amount of lanolin (a natural animal fat) that protects fibres against dirt. Any dirt that gets into the fibre is pushed to the surface. Same as on living sheep, the dirt accumulates only on the surface, while inside remains clean fleece. Wool is basically self-cleaning and wool products do not need to be washed frequently. Lanolin, as a byproduct of wool, is widely used in cosmetics, pharmacology and medicine as well as in textile and leather industries.

And finally let´s not forget one of the most important characteristics of wool – its ability to felt. The little flakes that make a wool fibre surface are closely connected by friction and produce very thick and cohesive material.V dnešním článku bych vám ráda představila kouzelný materiál, ze kterého vznikají moje plstěné výrobky a doplňky - ovčí vlnu / rouno. Ovčí vlna má unikátní kombinací funkčních charakteristik, kterými svým nositelům zpříjemňuje každý den. Její jedinečná kombinace užitečných vlastností prošla miliony let evoluce při ochraně svého zvířecího nositele a i lidskému organizmu je nejpříznivější ze všech známých textilních vláken.

Vlna je 100% přírodní a obnovitelný materiál. Dokud bude růst tráva, bude ovečka produkovat nové rouno.

Vlna je rychle biologicky rozložitelná, může být navrácena do půdy, kde ještě uvolňuje cenné živiny. Nevzniká tak žádný odpad.

Vlna je bezpečná.  Není známo, že by způsobovala alergie, nepodporuje růst bakterií a obsah lanolinu eliminuje podmínky pro výskyt roztočů.

Vlna díky vysokému obsahu vody a obsahu dusíku zpomaluje hoření a má mnohem vyšší práh zapalitelnosti než jiná vlákna. Nebude tát a držet na kůži při popáleninách a produkuje méně škodlivých plynů, které způsobují smrt v případě požáru.

Vlna má také přirozeně vysokou úroveň ochrany proti UV záření, mnohem vyšší než u většiny syntetických vláken a bavlny.

Vlna je velmi trvanlivá díky své ohebnosti a pružnosti. Vlákno lze ohýbat více než 20.000x aniž by se zlomilo.

Vlna je hygroskopická – díky své buňkové struktuře má schopnost absorbovat a zadržovat v sobě velké množství vody. Absorbuje až 50% své hmotnosti a stále bude na dotek působit suchá. Jakmile okolní prostředí přestane být mokré, snadno se nasáklé vlhkosti zase zbaví. Díky této vlastnosti skvěle pohlcuje pot a vypařuje ho do okolí. Při odpařování vlhkosti do okolí vlna uvolňuje teplo, takže i mokrá vlna stále hřeje, což se báječně hodí třeba u rukavic při stavění sněhuláka.

Vlna má úžasné tepelné vlastnosti. Její povrch je tvořen z tisíců šupinek, které se překrývají jako tašky na střeše a vytvářejí tak neproniknutelnou izolační hráz. Díky pórovité struktuře a kadeřavosti v sobě zadržuje vrstvy vzduchu, což také napomáhá udržovat stálou teplotu. Díky své pružnosti výrobky z vlněných vláken nepřiléhají těsně k lidské pokožce celým svým povrchem, což umožňuje vytvořit další izolační vrstvu vzduchu. Vlna podrží právě takové množství tepla, jaké naše tělo v danou chvíli potřebuje. V zimě zahřívá, v létě pružně vyrovnává teplotní rozdíl a chladí.

Vlna má vlastnosti, které mohou kladně ovlivnit lidské zdraví, jak prokazují mnohé výzkumy a pozorování. Už mnoho let se úspěšně používá v procesech léčebné rehabilitace, zejména poúrazových a revmatických stavů, bolestech kloubů. Vlna příznivě ovlivňuje spánek a celkovou relaxaci těla.

Vlna obsahuje velké množství lanolinu (přírodního živočišného tuku), který chrání vlákna před znečištěním a veškeré nečistoty, které se do vlákna dostanou, jsou vynášeny na povrch. Stejně jako na živých ovcích se nečistota hromadí pouze na povrchu, zatímco v hloubce zůstává stále čistá tkanina. Vlna je v podstatě samočistící a vlněné výrobky není potřeba často prát. Lanolin, jako vedlejší produkt z vlny se hojně používá v kosmetice, farmakologii, lékařství, ale i v textilním a kožedělném průmyslu.

No a nakonec nesmíme zapomenout na jednu z nejdůležitějších vlastností vlny: schopnost zplstnatět. Šupinky, z nichž se skládá vlněné vlákno, se třením navzájem těsně spojí, takže z nich vznikne hustá a soudržná látka.

Monday, 1 February 2016

Photo Projects 2016

I am challenging myself into several photography projects this year and sincerely hope I will be able to finish them. Last year I attempted a 365 project and did not finish. This project is too intense for me. So this year I am taking it easier and trying a 52 project. I joined a group that gives us a weekly prompts and enjoying it so far. You can follow the weekly photos on my Facebook page with a story to it, but I will also post them here from time to time.  
Here is the first month + 1 extra photo “to warm up” for the first half of the week.

Letos jsem se pustila hned do několika foto-projektů a opravdu doufám, že na konci roku budu moct říct, že jsem je úspěšně dokončila. Loni jsem se pokoušela o projekt 365, ale nedokončila. Je na mě příliš intenzivní a tak to letos beru zlehka s projektem 52. Přidala jsem se ke skupině, kde jsou zadaná témata na každý týden a zatím mě to baví. Na Facebooku můžete sledovat týdenní fotografie i s jejich příběhem, ale I tady se čas od času objeví.
Tady máme první měsíc + 1  “na zahřátí” za první polo-týden.Another project I am going to continue with this year is Colours of 2016. I am following this project for some time now, but did not participate last year. Again there is a project group. We have a different colour prompt for each month + optional theme and are supposed to produce a set of 3-4 photos. January colour was gold with optional theme Dream. I started 2 ideas for this month.

First one: for Cindarella.

Second was just those pretty Chinese lanterns I sprayed with gold paint. I may keep them for February, as the theme is Fuchsia :)Další projekt, se kterým budu letos pokračovat jsou barvy 2016. Nějakou dobu ho již sleduji, v minulosti jsem se I účastnila, ale v loňském roce jsem vynechala. Opět je tu Fb skupina a měsíční zadání barvy + nepovinného tématu k barvě. Cílem je vytvořit sadu 3-4 fotek. Barva na leden byla zlatá a tématem Sny. Začala jsem se dvěma nápady.

První z nich: tři kouzelné oříšky pro Popelku.

A druhý nápad jsou tyhle pozlacené čínské lampionky. Možná je využiju v únoru, protože zadání je fuchsiová :)And last is my personal project with very loose rules. I challenge myself to have some new photos of Prague each month, ideally sunrise / sunset. So far January was very good with several snow days that turned Prague into magical fairytale.


A poslední osobní projekt má velmi volná pravidla. Chtěla bych letos udělat každý měsíc nějaké nové fotky Prahy, ideálně při východu a západu slunce. Leden byl v tomto směru skvělý s několika chumelenicemi, které proměnily Prahu v pohádkovou krajinu.