Sunday, 7 February 2016

Czech cubism / Český kubismus


Today I bring you a little report from my Sunday visit at the cubist house “of the black Madonna” in Prague. I have always liked that art style, and since their permanent exposition of cubist home decor and furniture got renewed, it was a nice opportunity to enjoy afternoon at the gallery with some friends. 

Dnes přináším malou reportáž z mé nedělní návštěvy kubistického domu “U černé matky boží”. Tenhle výtvarný styl se mi vždycky moc líbil a vzhledem k tomu, že expozice nábytku a užitého umění byla obnovena, tak byla dobrá příležitost na strávení příjemného odpoledne s několika kamarádkami v galerii.


Cubism is considered one of the most influential art movements of the early 20th century. The term is broadly used in association with a wide variety of art, especially paintings (the most known representative being Pablo Picasso) and sculptures and also inspired related movements in music, literature and architecture. Czech cubism developed a completely unique way in a very short period of time between 1911 and 1914 and the degree of influence on applied art and architecture in the Czech Republic cannot be matched in any other European country.

Kubismus je považován za jeden z uměleckých směrů, který nejvíce ovlivnil začátek 20. století. Termín je volně používán v souvislosti s celou řadou děl, obzvláště pak malířských (nejznámějším představitelem je Pablo Picasso) a sochařských, ale i s přesahem do hudby, literatury a architektury. Právě český kubismus se ve velmi krátkém období mezi roky 1911 a 1914 vyvinul unikátním způsobem a míra s jakou u nás ovlivnil právě architekturu a užitné umění nemá v Evropě obdoby.


The original Cubist architecture is very rare. There is only one country in the world where Cubism was really applied to architecture and that is the Czech Republic. Czech architects were the first and only ones in the world to ever design original purely Cubist buildings. Cubist architecture flourished the most between years 1910–1914, but the Cubist or Cubism-influenced buildings were also built after the World War I (says Wikipedia).

Originální kubistická architektura je velmi vzácná. Existuje jenom jedna země na světě, kde byl kubismus doopravdy aplikován v architektuře a tou zemí je právě Česká republika. Čeští architekti jako první a jediní na světě navrhovali čistě kubistické budovy. Nejvíce jich vniklo v letech 1910-1914, ale kubistické, nebo alespoň kubismem ovlivněné, stavby vznikali i po 1. světové válce (tak praví Wikipedie).House of the Black Madonna – the first Prague cubist work and the most famous one – was designed by Josef Gočár, who was only 31 years old at that time, as a department store. It was built in 1912, but only served its purpose until 1922. The interiors were slowly devastated during the years, changed into office spaces, but during 1993-94 it was completely and carefully reconstructed into its original glory by Karel Prager.

Dům U Černé Matky Boží – první a nejznámější pražská kubistická stavba – byl navržen Janem Gočárem, v jeho pouhých 31 letech, jako obchodní dům. Byl postaven v roce 1912, ale svému účelu sloužil pouze do roku 1922. Interiéry byly pomalu zdevastovány a přeměněny na kanceláře, ale v letech 1993-94 byla budova kompletně a ohleduplně zrekonstruována Karlem Pragerem do své původní krásy.


The uniqueness lies not only in its façade, but also in cubist layout and especially in intersection of cubism into the whole interior of the house.  Characteristic cubist morphology can be seen especially in the portal entrance, roof dormers, forged bars at the entry and staircase. Impressive are also illusive paintings with geometric pattern. And the interior design masterpiece lies on the first floor in the Grand Café Oriental. Here Gočár designed the built in furniture and buffet-bar of dark stained oak and also all metalwork elements - chandeliers, lanterns ...  And the Grand Café Orient is where we have started our afternoon. There are many cafes in Art Deco or Art Nouveau style all around the world, but there is only one in pure cubist style.

Jeho výjimečnost nespočívá pouze v jeho fasádě, ale i v kubistickém půdorysu a především v průniku kubismu do celého interiéru domu. Charakteristické kubistické tvarosloví rozvinul architekt zejména na vstupním portálu, střešních vikýřích, kovaných mřížích vstupu a schodišťovém zábradlí, působivá byla i iluzivní výmalba s geometrickým vzorem. Hlavní perla leží v prvním patře v kavárně Grand Café Orient, kde Gočár navrhl vestavěný nábytek a barový pult z tmavě mořeného dubového dřeva a také všechny pasířské prvky, lampy a lustry … A v Grand Café Orient jsme také zahájily naše odpoledne. Ve světě je mnoho kaváren ve stylu Art Deco nebo Art Nouveau, ale jenom jediná ve stylu kubistickém.


Even pastries are in cubist style.     I občerstvení je v kubistickém stylu :)Next 2 floors above the café are the home of permanent exhibition curated by Prague museum of decorative arts. 


Další dvě podlaží nad kavárnou v současnosti hostí stálou expozici pražského uměleckoprůmyslového muzea.8 comments:

 1. So interesting and such great pictures!

  ReplyDelete
 2. Splendid! I've been twice in Praha and it seems I missed this amazing place both times... what a pity! Newt time I'd go, I'll remember it, I promise.

  ReplyDelete
 3. I love love love that style. I didn't know that it was that early...somehow I think I mixed it up with art Deco ...

  ReplyDelete
 4. Oooh! I'd love to visit that place! how awesome! thank you for sharing the great pictures :)

  ReplyDelete
 5. I would love to visit it some day!!! Great post!

  ReplyDelete
 6. I love cubism and I love Prague as a city! I also visited the Decorative Arts Museum there! PS:the stairs you photographed are amazing!

  ReplyDelete
 7. Awesome post, loved the furniture and architectural details a lot!

  ReplyDelete
 8. Such an inetersting place! I am bookmarking it, want to visit if I get to Prague someday. (It's on my "to visit"-list.)
  Thanks for sharing!

  ReplyDelete