Thursday, 31 December 2015

PF 2016
Today is the last day of 2015 and I would like to wish you for 2016 much joy and less worries, more time and less distractions, good opportunities and no stress, the best light and tons of inspiration.  And of course lot of health and happiness.

Dnes je poslední den roku 2015 a já bych vám ráda do roku nového popřála mnoho radosti a žádné starosti, vice času a méně vyrušení, dobré příležitosti a žádný stres, dobré světlo a spoustu inspirace. A samozřejmě fůru zdraví a štěstí.


Last year I took part in the Christmas card exchange within our photography group (fPOE = female photographers of Etsy) for the first time. And it was great! So I was really looking forward to this year exchange.

Vloni jsem se poprvé účastnila vánoční výměny pohlednic v naší foto skupině na Etsy (fPOE = female photographers of Etsy). A bylo to skvělé! Takže jsem se opravdu těšila na letošní vánoční výměnu.


In my usual group of friends I receive mainly e-mail or sms wishes. I used to send my own painted or drawn personal cards to all my friends on Christmas, hoping, usually in vain, I will receive some “real” cards in return. You just cannot stop the electronic age, unfortunately.

V mé obvyklé skupině přátel většinou dostanu pouze e-maily a smsky. V minulosti jsem rozesílala ručně malované/kreslené přání všem svým přátelům, doufajíc, obvykle marně, že mi na oplátku přijdou taky nějaké “opravdické” pohlednice. Elektronickou dobu však bohužel nelze zastavit.


So I rejoiced at the idea of like-minded people exchanging a little piece of their own art in the form of card for Christmas. We send the card to each person signed up on the list and receive cards in return. Easy. Each person is different, so some people send their photos on the cards, some send general card and a small print or photo gift they created. It is always a really nice surprise.

Takže jsem se zaradovala nad myšlenkou podobně naladěných lidí, kteří si jednou do roka vymění kousek své tvorby ve formě vánočního přání. Posíláme přání všem přihlášeným a na oplátku dostaneme přání od nich. Úplně jednoduché. Každý pojímá výměnu po svém, takže někteří posílají svoje fotky rovnou ve formě přáníčka, jiní pošlou standardní pohlednici a malý tisk nebo jiný foto-dárek. Vždycky je to krásně milé překvapení.


I kept a little gallery of the small prints (that were not so closely related to Christmas) all year on my living room wall.

Mini galerii fotografií (které nebyly příliš vánoční) jsem pak měla vystavenou v obýváku celý rok.


Ladies, I apologize for being late with my cards (according to tracking they have arrived to the US on Monday), thank you for all the beautiful cards and wish you again all the best in 2016.


Dámy, děkuji za všechna krásná přání a ještě jednou vám přeji všechno nejlepší do 2016.


Tuesday, 22 December 2015

Merry Christmas / Šťastné a veseléI would like to wish you lovely holiday time, full of joy and happiness with your loved ones.

Let me take you for a little stroll through Christmassy Prague. The weather is not Christmassy at all, some days it feels like spring has arrived and some days it is just gray, like today. But never mind the weather, Prague has put on its festive dress and is ready to celebrate.

Ráda bych vám popřála krásný vánoční čas, plný radosti a štěstí s vašimi nejbližšími.

Pojďme se trochu projít vánoční Prahou. Počasí není vůbec vánoční, některé dny jsou spíše jarní a některé prostě šedivé, jako ten dnešní. Ale navzdory počasí Praha si oblékla sváteční šat a je připravena oslavovat.


Sneak peak of the Christmas tree at the Old Town square. 

Průhled na stromeček na Staroměstském náměstí. 


And here he is in its full beauty. This year the decorations are celebrating Josef Lada (well known Czech painter, illustrator and writer of children´s books).

A tady už je v celé své kráse. Letos ho zdobí dekorace oslavující Josefa Ladu.
Here is the tree at Kampa.

Stromek a trhy na Kampě.
A little stroll through Nerudova... to the Prague castle

Malá procházka Nerudovkou...až na pražský hrad


A brand new market at the Prague castle´s courtyard of St. George.  

A úplně nové vánoční trhy přímo na nádvoří pražského hradu na náměstí Sv. Jiří.


 

Next week I will show you Prague at night, dressed in many Christmas lights. In the meantime, have a very merry Christmass.


Příští týden se vám Praha předvede v noci oděná do vánočních světýlek. A do té doby, Šťastné a Veselé.

Thursday, 10 December 2015

Wild horses / Divocí koně


Cold Saturday morning, some fog, sun peeping through the clouds and wild horses.

Chladné sobotní ráno, trocha mlhy, sluníčko nesměle vykukující z mraků a divocí koně.First, they were quite far away, just standing there and grazing grass. But as I stood there for some time, they came nearer and even later they were directly by the fence, as it is well known that the grass on the other side of fence is always much better. Only the mummy with her foal was hiding all the time.

Napřed byli docela daleko, jenom tak postávali a pásli se. Ale po čase přišli blíž a po dalším čase až k ohradě, protože jak je známo, tráva na druhé straně plotu je vždycky mnohem lepší. Jenom mamina s hříbátkem zůstala celou dobu schovaná.In the village Milovice near Prague there was recently established private natural reserve inhabited by wild horses and aurochs. This year also some bison should be added.

U obce Milovice nedaleko Prahy vznikla nedávno nestátní rezervace obývaná divokými koňmi a pratury. V letošním roce k nim mají přibýt i zubři.


Project of a non-profit organisation Czech landscape should return a former military area near Milovice its natural balance. After the departure of Soviet troops in the early 90s of last century, the open land here began to quickly overgrow with aggressive woods and plants, so the main task of a herd of wild horses is grazing on the grasslands and rare remnants of rich meadows. That should stop the retreat of open and semi-open landscape necessary for many vanishing species of butterflies, birds, reptiles and other vulnerable small vertebrates, but also for the countless herbs.

Projekt neziskové organizace Česká Krajina má bývalému vojenskému prostoru v okolí Milovic vrátit jeho přirozenou rovnováhu. Otevřená krajina tady po odchodu sovětských vojsk v 90. letech minulého století začala rychle zarůstat agresivními dřevinami i bylinami a tak hlavním úkolem stáda divokých koní bude spásání vzácných stepí a zbytků bohatých luk, což by mělo zastavit ústup otevřené a polootevřené krajiny, která je nezbytná pro mnohé mizející druhy motýlů, ptáků, plazů a dalších ohrožených drobných obratlovců, ale také pro nespočet bylin.
Wild horses were the native species in Central and Western Europe, including the Czech Republic for centuries in the past, but unfortunately were extinct. No other breed in this area did live in the wild for years essentially free of human influence and without crossing with other breeds. These horses were never used to pull a cart or for riding, their only task was to graze rough vegetation to maintain local pastures. European wildly living horses have managed to survive in the only place - a harsh mountain environment of Exmoor in the UK, on a plateau with many moorland and heathland. And these horses were selected after careful genetic and archaeological analysis to live in Milovice reservation.

Divocí koně patřili v minulosti po dlouhá staletí ve střední a západní Evropě, tedy i v České republice, k původním druhům, které však byly bohužel vyhubeny. Žádné jiné plemeno v této oblasti nežilo poslední tisíc let ve volné přírodě v podstatě bez vlivu člověka a bez křížení s jinými plemeny. Tito koně také nikdy nebyli používáni k tahu ani k jízdě, jejich jediným úkolem bylo spásáním hrubé vegetace udržovat místní pastviny. Evropským divoce žijícím koním se podařilo přežít v drsném horském prostředí Exmooru ve Velké Británii, na náhorní planině s mnoha mokřinami a vřesovišti. A právě tito koně byli po pečlivé genetické a archeologické analýze vybrání k zabydlení Milovické rezervace.Currently there are living a stallion and 14 mares on the area of about 40 hectares. In November the first foal was born.

Na prostoru cca 40 hektarů žije v současnosti 1 hřebec a stádo 14 klisen. V listopadu přibylo první hříbátko.
Sunday, 6 December 2015

Christmas exhibition and gingerbread house / Vánoční výstava a perníková chaloupka


Today I would like to invite you to a traditional Christmas exhibition. It is held annually for the whole Advent and Christmas holidays in the historical cellars of Betlemská chapel. Each year there are loads of traditional handmade decorations and nativity scenes from various natural materials, all elaborated with many tiny details. And each year they are completely different. There is great Christmas atmosphere, some crafters are showing their work and If you are in Prague before Christmas, I really recommend it. If you are not in Prague, take a walk with me.

Dneska bych vás chtěla pozvat na Vánoční výstavu. Koná se každoročně během Adventu a vánočních prázdnin v historickém sklepení Betlémské kaple. Každý rok je zde k vidění spousta rukodělných dekorací a betlémů z různých přírodních materiálů s úžasně propracovanými drobnými detaily. A každý rok je úplně jiná. Je zde krásná vánoční atmosféra, někteří tvůrci ukazují svoji práci přímo na místě, a pokud budete před Vánoci v Praze, určitě návštěvu doporučuji. A když v Praze nebudete, pojďte se podívat se mnou.
Perfect tiny lace decorations and nativity scenes painted on stone.
Perfektní drobné krajkové ozdoby a betlémy malované na kámen.


More nativity scenes from different materials. The wood prevails, but there was a “seaside” one from shells and beach finds or one made from pottery in a polypore mushroom.
Další betlémy z různých materialů. Obvykle převažuje dřevo, ale byl zde I “mořský” betlém z mušliček nebo maličký keramický betlém v choroši.


Nativity scene from blueprint textile.
Modrotiskový betlém.


I like the shape and simplicity of this one.
Líbí se mi tvar a jednoduchost tohoto.


A little display of old traditional crafts used in woodland.
Malá  výstavka starých řemesel z lesního prostředí.


 Few more delicate decorations.
Pár dalších dekorací.


This year there were several wood carvers, spinner, ladies would paint your name n glitter on blown glass balls and lady decorating gingerbread.
Letos zde bylo k vidění několik řezbářů, přadlenka, mohli jste si nechat napsat třpytkami jméno na vyfouknutou skleněnou kouličku, nebo na perníček.


The man was playing carols on baroque organ like instrument and you could even try, if you can play organ.
Pán hrál koledy na barokní varhanní pozitiv (tak to stálo na popisku :)  a kdo umí hrát na varhany, mohl si i vyzkoušet.


Last year there were so many gingerbread things, it inspired me to make my own gingerbread house / village / scene. This year there was not so many gingerbread, but still lot of inspiration.
Loni zde bylo spousta perníkových věcí a mě přepadla touha si něco takového taky vyzkoušet. Letos perníku tolik nebylo, ale stále to na inspiraci stačilo.

             

And here is my first attempt. I started on Sunday with architecture puzzle and I guess that was the easiest part. You will definitely see this story to continue…

A tady je tedy začátek mého pokusu. Začala jsem v neděli s architektonickým hlavolamem a obávám se, že to bylo na celé věci to nejjednodušší. Určitě uvidíte pokračování…
All photos are again here.
Všechny fotky jsou opět zde.