Monday, 15 August 2016

Quick travel guide to Pompeii / Rýchlý průvodce Pompejemi


Last week I took you to Naples and today I would like to show you Pompeii. I will not write much about the history as there is load of information on Internet already. Anyway, this visit inspired me to read some book about the last days of Pompeii. Would you recommend some from the many that are available on the market?
Minulý týden jsem vás vzala do Neapole a dnes se společně podíváme do Pompejí. Nebudu se tady rozepisovat o historii, protože té si můžete na internetu najít spoustu. Každopádně mě návštěva inspirovala k přečtení některé knížky o zkáze Pompejí. Máte nějakou oblíbenou z těch, které jsou na trhu?


We spent a whole Saturday in Pompeii. Originally we thought we will also be able to visit the Vesuvius on the same day, but as the time was racing by, we decided to skip it. There is enough to see in Pompeii to spend several days and we only had one. At the end, the best time we had there, was one hour before the closing time, when all the huge crowds of tourists left and we had the main square only to ourselves.

V Pompejích jsme strávily celou sobotu. Původně bylo v plánu ještě se podívat na Vesuv, ale protože čas uháněl strašně rychle, nakonec jsme se rozhodly zůstat na jednom místě. V Pompejích je co k vidění na několik dní a my měly jen jeden. A nakonec nejlepší čas byl ten, kdy odešly obrovské davy turistů a my měly hodinku před zavíračkou hlavní náměstí skoro jen pro sebe.The hotel we have stayed in Naples had one advantage and that is location just next to the main train station. The trains to Pompeii go every half hour or so, and when you manage to actually find the right train, it is easy, short trip that will cost one tenth of the price that various agents offer around.
Hotel, ve kterém jsme bydlely v Neapoli, měl jednu výhodu a tou byla lokalita hned vedle hlavního nádraží. Vlaky do Pompejí jezdí každých asi 30 minut, a když se vám podaří vypátrat, odkud že to vlastně jezdí, tak je to snadná, rychlá cesta, která vás bude stát asi tak desetinu toho, za co jí nabízí různí turističtí agenti.

On the arrival to Pompeii, the sellers of everything possible and impossible will catch you immediately, but do not let them. There is everything available on the main entry to the Pompeii city. And even ending up in the “skip the que” que, where we had to wait nearly as long as the others in standard que, but pay “skip the que” fee, could not spoil our day.
Hned po příjezdu do Pompejí vás odchytí prodavači všeho možného i nemožného, ale nedejte se. U vstupu do areálu je všechno potřebné. A to, že jsme nakonec skončili ve frontě “nečekejte ve frontě”, ve které jsme čekaly asi tak stejně dlouho jako všichni ostatní v normální frontě a zaplatily “nečekejte ve frontě” příplatek nám nemohlo zkazit den.

Pompeii grounds are widespread (about 8 km2) and what we greatly appreciated were the drinking water fountains in the whole area generally every 50-100 m. On a hot sunny day with 35°C and no shade in the sight that was really important. On the other hand, there is only one single place selling the refreshments (quite good refreshments) in the middle.
Areál Pompejí je rozsáhlý (asi 8 km2) a co jsme ocenily asi nejvíce, jsou fontánky na pitnou vodu rozmístěné po celém areálu každých asi 50-100 m. V horkém slunečném dni s 35°C a stínem nikde v dohledu to bylo to nejdůležitější. Na druhou stranu je tu jediná restaurace/prodejna s občerstvením (nutno říci že celkem dobrým) v celém areálu.

At the entrance we got a brochure with all the villas and interesting places described, which was easy to use and all important information was there. The grounds are divided into 9 quarters and you could easily spend the whole day in one or two of them. Unfortunately, many villas and places were closed on the day and there was no explanation why, so I guess if we have planned what we want to see before we have arrived, we could have been disappointed. This way, we walked all over the place and enjoyed the open places. I think we walked around 15 km there.
U vstupu jsme dostaly brožurku s popisem všech vil a dalších zajímavých míst, která byla skvělá na orientaci, a bylo v ní všechno důležité popsané. Areál je rozdělen na 9 čtvrtí a snadno by se dal strávit celý den jen v jedné nebo dvou z nich. Bohužel některé vily byly zavřené a nikde žádné vysvětlení proč. Pokud bychom měly přesně naplánované před naší návštěvou, co chceme vidět, mohly bychom být zklamané. Takhle jsme se prostě toulaly celým areálem a užívaly si místa, která byla přístupná. Myslím, že jsme tam nachodily tak 15 km.


Next time, if there ever is a next time, I would choose some colder out of main season day to explore this awesome place some more.
 
Příště, pokud nějaké bude, bych si k objevování tohoto skvělého místa vybrala nějaký chladnější den mimo hlavní sezónu.

Small and large theatre. On the picture above is the middle sized one.
Malé a velké divadlo. na obrázku výš je to prostřední.
 
House of Faun


Restaurant or kind of fast food J Today we offer you a fresh stone hard bread.
Restaurace nebo takový starověký fast food J Dnes vám nabízíme čerstvý zkamenělý chlebíček.
Bath
Lázně
Brothel - the workers did not have much space there ...
Nevěstinec - moc místa tam ty pracovnice neměly ...
Bath patio
Nádvoří u lázní


Many beautiful frescos everywhere.
Všude spousta nádherných fresek.
Bevare of the dog - how much nicer is this warning than todays plastic little signs :)
Pozor zlý pes - o koolik hezčí je toto oproti dnešním plastovým cedulkám :)
Dining room: they lay on one side during the meal, in the middle was a water stream and candles were lit
Jídelna: u jídla se leželo na boku a prostředkem tekla voda, ve výklencích byly svíčkyGraves / Hrobky
 
By the way, can anyone advise me, why the font looks different through the article, when I use the same one all the time?

A mimochodem, umí mi někdo poradit, proč písmo v článku je různé, i když používám pořád to stejné?

5 comments:

  1. An intriguing history, Pompeii, I would love to visit it!
    As for the font, if you copy paste a text online, click on 'paste plain text' when you paste it in stead of 'paste' and the font will stay the same, if you click on paste you also copy paste the font of the place you copied it.

    ReplyDelete
  2. Would love to visit it one day!:) thanks for beautiful photos:)

    ReplyDelete