Sunday, 26 February 2017

Masopust / Carnival


Today, I invite you with my photographs to the carnival festivity to Roztoky.
Dnes vás svými fotografiemi pozvu na masopustní veselí do Roztok.


Carnival tradition is the dividing line between Christmas and Easter, and played an important role at the break of two seasons, when farmers were completing chores from the previous season while getting ready for the upcoming spring, that related to a series of symbolic acts and beliefs having to ensure fertility and protect the farms.

Masopustní tradice je předělem mezi Vánocemi a Velikonocemi a hrála důležitou úlohu na přelomu dvou ročních období, kdy hospodáři dokončovali drobné práce z předchozí sezóny a zároveň se chystali na blížící se jaro, s čímž souvisela řada symbolických úkonů a pověr majících zajistit plodnost a ochranu hospodářství.  


Although it is not a religious holiday, it is included in the church calendar, because its term is governed by Easter. Main celebrations used to be three days before Ash Wednesday - Fat Thursday, the dance Sunday (49 days before Easter Sunday) and Lent Tuesday (47 days before Easter Sunday). Today, the carnival celebrations shifted primarily to weekends.

Ač se nejedná o církevní svátek, je zařazen do církevního kalendáře, protože jeho termín se řídí podle Velikonoc. Hlavními bývali 3 dny před Popeleční středou – tučný čtvrtek, taneční neděle (49 dní před Božím hodem velikonočním) a Masopustní úterý (47 dní před Božím hodem velikonočním). Dnes se masopustní veselí přesunulo především na víkendy.The carnival parade must always include some typical masks. Among the oldest of these is the bear. Every farmer´s rife had to dance with the bear and leap high to make her flax or hemp grow tall. At the same time they tried to pick up the bit of bears clothing to give to their poultry for good sitting on eggs.

V masopustním průvodu nesměly chybět některé typické masky. Mezi nejstarší z nich patří medvěd s medvědářem. S medvědem si musela zatančit každá hospodyňka. Při tanci vysoko vyskakovaly, aby jim vyrostl vysoký len nebo konopí. Zároveň se snažili medvědovi sebrat kousek hrachoviny pro drůbež, aby dobře seděla na vejcích.The parade is led by a group of Sweepers, who make the space as necessary.
Čelo průvodu vede skupina Vometaček, které dělají průvodu prostor.New Queen of Carnival is elected every year.
Nová Královna masopustu je volena každý rok. Klibna or horse is another typical mask that must be at the parade.
Klibna nebo koník je další typickou maskou, která nesmí v průvodu chybět.Group of wild Monkeys is doing mischief.
Skupina rozdováděných opic dělá všude neplechu. 


All photos from Carnival you can find in this album
Všechny fotky z Masopustu najdete v tomto albu.
8 comments:

 1. Such a cool carnival! Never been to one like that!

  ReplyDelete
 2. Some very cool costumes, love the polar bear especially!

  ReplyDelete
 3. What a beautiful serie of photographs, happy and colorful. Thank you so much for sharing! Here, it's more a thing for kids (pt), but I do remember in 'Aalst' it pretty much a 'grownup' thing :-)

  ReplyDelete
 4. thanks for sharing your great pictures! I love the bear! It's magic!

  ReplyDelete
 5. Great costumes, reminded me of the Carnival from Venice I was a couple of years ago!

  ReplyDelete
 6. It was interesting to see the carnival of your eyes

  ReplyDelete
 7. Awesome pictures of the carnival!

  ReplyDelete