Monday, 13 February 2017

New felting project / Nový plstěný projekt


Wandering what I have been up to lately on the felting field? I found an interesting Project at the Facebook page of International Feltmakers Association. IFA member Georgina Spry is working on her arts based research for her PhD feltmaking exhibition (isn´t this just the best theme?) and was looking for pieces from colleague feltmakers. You can read about her project here and join in too.

Divíte se, čím plstěným jsem se poslední dobou zabývala? Na Facebooku Mezinárodní asociace  Feltmakers (tohle slovo zní v češtině tak divně tak ho nechám tak jak je J) jsem si všimla zajímavého projektu. Členka IFA, Georgina Spry, pracuje na uměleckém výzkumu pro svojí doktorandskou výstavu plstěných kousků (no není to úžasná práce?) a hledala kousky od svých plstících kolegů. Více o její práci si můžete přečíst tady a třeba se i připojit.


The task was felt pocket - 20cm x 20cm or smaller - envelope style. So my mind went – envelope style – postcard – postcard from Prague and here it is. With a little surprise inside.

Zadání bylo plstěná kapsa – 20x20 cm nebo menší – obálka. Takže moje myšlenky šly asi takto – obálka – pohlednice – pohlednice z Prahy. A tady je. I s malým překvapením uvnitř.

I chose natural colours for this piece, but now, in my head, are spinning many colourful variations of this theme ...

Vybrala jsem přírodní barvy, ale teď mám v hlavě spoustu barevných verzí tohoto tématu ... 

9 comments: