Sunday, 19 July 2015

Felting workshop at Zlobice / Plstění saka na Zlobici


Same as last July, I went for a felting workshop to Zlobice this summer. Workshop si organised and taught by Katka Kubešová, aka Raduha, and this time we created jackets and coats. There was again a nice group of like minded ladies and we enjoyed 5 days of great creative atmosphere as well as truly delicious food.

Stejně jako v loňském roce jsem se v červenci vypravila na plstící workshop na Zlobici. Workshop organizuje a učí Katka Kubešová, alias Raduha, a tentokrát jsme tvořily saka a kabátky. Opět se sešla příjemná skupinka podobně naladěných žen a 5 dní jsme si užívaly krásné tvůrčí atmosféry a skvělého jídla.

Before any work can start we need to get strong.          Před jakoukoliv prací je potřeba se řádně posilnit.In the morning we started with some pattern making theory. This year there was a new little helper - Jerry.

Ráno jsme si nejprve řekly něco z teorie tvorby střihů. Letos jsme měly i nového pomocníčka Jerryho.


   
„What, you still do not understand? Here you go.“          „Cože, ty tomu pořád nerozumíš? Přeci takhle“
And then we could start with our own creations.          

Pak už jsme se mohly s chutí pustit do práce na vlastních kabátcích.The sky at Zlobice made its magic every evening.          

Obloha na Zlobici každý večer čarovala.
„You watching clouds outside? And who is going to work?” 
We did work and chat late every night.

„Ty se venku koukáš na červánky, a kdo bude pracovat, co?“ 
Každý večer jsme pracovaly a povídaly dlouho do noci.Workshop takes place at the premises of Association of sheep and goat breeders, near Lipůvka u Brna, but there live other cute animals too.

Workshop se koná v areálu svazu chovatelů ovcí a koz u Lipůvky u Brna, ale bydlí tu i jiná zvířátka
Playful donkeys Márinka and Lady.          Hravé oslice Márinka a Lady.
 Lovely horses.          Krásní koníci.
No problem for mummies and babies either :) 

Workshop není problém ani pro maminky s dětmi :)Babies go for a walk while we work.          

Mláďátka jdou na procházku zatímco my pracujeme.Always hungry goats.          Neustále hladové kozy.

It is not the right size yet, but we are getting there.          

Velikostně to sice ještě není ono, ale sáčka se nám už rýsují
 And because miracles can happen at Zlobice, it is enough to just think about how wired buttons would look great on your jacket and within an hour there is a handy tinker on his motorbike and makes all the buttons anyone wished for :)

A protože na Zlobici se dějí zázraky na počkání, stačí si jen pomyslet, že by se k saku hodily drátované knoflíky a za hodinku dorazí šikovný dráteník na motorce a knoflíky na přání vyrobí  :)

We tired our teacher out and the little helper is tired too.          

Katku jsme už pořádně unavily a malého pomocníka také

But we are getting closer and closer to the finals.           Ale blížíme se do finále.

The surroundings of the area offer many pretty views, so one day after dinner few of us took a little walk to the Saint Kliment. And the sky made its magic again.

A protože okolí areálu nabízí mnohé krásné výhledy, vypravily jsme se večer na malou procházku ke svatému Klimentovi. A obloha opět čarovala.

  In the evening some of us could try how to work with Turkish spindle.

A večer si některé z nás ještě stihly vyzkoušet práci s tureckým vřetánkem.
And at the end we admired and tried on some of Katka´s beautiful hats – Míla just looks good in all of them.

Na závěr jsme ještě obdivovaly a vyzkoušely Katčiny krásné klobouky – Míle prostě sluší všechny.Final fashion show of woollen jackets in 35°C.          

Závěrečná módní přehlídka vlněných kabátků v 35°C vedru.

Here are few details of the jacket I created. I wanted to try different surfaces and worked with two kinds of silk and some cotton laces. Even though the jacket shrunk a little bit too much, I am happy with the result. Katka is always very nice and patient teacher and her workshops are enjoyable.

Níže je pár detailů saka, které jsem vytvořila. Chtěla jsem si vyzkoušet vytvořit různou povrchovou strukturu a pracovala jsem se dvěma sílami hedvábí a různými bavlněnými krajkami. I přesto, že se sako ve finále srazilo trochu více, než jsem chtěla, jsem s výsledkem spokojená. Katka je vždy velmi milá a trpělivá lektorka a její kurzy jsou skvělé.


Who is interested in even more pictures, the full photo report is here


Kdo chce vidět více fotek, kompletní fotoreportáž je zde

1 comment: