Saturday, 22 August 2015

Ovenálie 2015

This year I finally managed to travel to a traditional Sheppard festival that takes place at the premises of Association of sheep and goat breeders, near Lipůvka u Brna. Yes, it is the same place where I went for the felting workshop in July. Even though the travel to this place is a little bit difficult for me and the buses did not go as I wished, it was a well spent day.

Letos se mi konečně podařilo vyrazit na tradiční ovčácké slavnosti na Zlobici – domov Asociace chovatelů ovcí a koz nedaleko Lipůvky u Brna. Ano, je to stejné místo, kde probíhal workshop plstění saka, o kterém jste si mohli přečíst v červenci. I přesto, že doprava byla trochu složitější a autobusy mi ujížděly před nosem, tak to byl prima den. There was a national exhibition of different breeds of sheep and goats and classification of breed rams, goats and lambs

Probíhala zde národní výstava plemen ovcí a koz a hodnocení beranů, kozlů a jehňat

Look at those crackers    :)     Koukněte na ty fešáky 

Presentation of hippotherapy horses and rides for children

Prezentace hipoterapie a jízdy na koníčkách pro dětiSheep shearing demonstrations   ...   Ukázky stříhání ovcí

Spinning wheels were spinning and there was a little market with handmade woolly items, but also with many goat and sheep delicacies

Kolovrátky se točily ostošest a bylo zde male tržiště s rukodělnými vlněnými výrobky, ale také s kozími a ovčími delikatesamiThere was a fun competition in the slalom with a wheelbarrow of manure. Look at a different style of each champion

Proběhl zábavný závod ve slalomu s kolečkem plným hnoje. Podívejte na šampiony a jejich dokonalý styl
And to all this fun a great folk band played all afternoon

K tomu všemu krásně hrála cimbálová muzikaAnd the main afternoon programme – competition for the best goulash cooked on the fire
You see, all is ready for the chefs to start

Hlavní odpolední program – soutěž o nejlepší kotlíkový guláš. Vidíte, vše je připraveno a kuchaři se mohou pustit do práce“The fish I caught was thaaaat big” or not, maybe … But anyway no fish for this, as it sheppards festival, the goulash is from lamb

“Chytila jsem táááákhle velikou rybu” nebo možná ne … Každopádně ryba dneska nebude potřeba, jsou to ovčácké slavnosti, tak bude guláš skopový
First, it is necessary to make a proper fire …

Napřed je potřeba pořádně si zatopit …
Cut the onions …    Nakrájet cibuli …Choose the right spices …   Vybrat to správné koření …And stir and stir …   A míchat a míchat …


Add some secret ingredients …   Přidat tajné ingredience …


And teach a young generation how to cook a proper lamb goulash on fire …

A naučit ty nejmenší, jak se takový správný kotlíkový guláš vaří …Sometimes accidents happen and the goulash ends outside of the pot …

Někdy se ale všechno nevyvede a guláš skončí mimo kotlík …Look at this chef and his skill with fire cooking on two levels …

Koukněte na tohoto zkušeného kuchaře, jak vaří rovnou na dvou úrovních současně …And there is also time to sit and enjoy time with friends before the goulash is cooked  (it was about 36°C on that day = the best weather to sit around the campfire)

A pak je tu čas posedět s přáteli a užít si čas než se guláš dovaří (ten den bylo asi 36°C = nejlepší počasí na sezení u táboráku)

First goulash is ready …   První guláš je hotový …
And the jury is introduced …   A odborná porota se poprvé představuje …Tasting is very serious thing …   Ochutnávání guláše je velmi vážná věc …

Or not so serious after all …   Nebo možná není zas až tak vážná …And the winner is … Well I really hope someone will tell me in the comments who the winner actually was, as I had to run to catch the bus back to Prague at this point. I personally tasted all goulashes and give each 25 points  :)


A vítězem se stává … No doufám, že mi sem někdo do komentářů napíše, kdo se vlastně stal vítězem, protože v tuto chvíli jsem musela dějiště opustit a běžet na autobus zpátky do Prahy. Osobně jsem všechny guláše ochutnala a každému dávám 25 bodů :)
No comments:

Post a Comment