Sunday, 31 December 2017

PF 2018


Wishing you all the best for 2018.
To myslef I wish to find more time and inspiration for this little blog. I do not say it is a resolution, it is a wish, that hopefully will become truth.


Přeji Vám všechno jen to nejlepší do nového roku 2018.
Pro sebe si přeji najít více času a inspirace pro tento blog. Neříkám, že to je předsevzetí, ale jen takové přání, které se snad splní.


Sunday, 26 February 2017

Masopust / Carnival


Today, I invite you with my photographs to the carnival festivity to Roztoky.
Dnes vás svými fotografiemi pozvu na masopustní veselí do Roztok.


Carnival tradition is the dividing line between Christmas and Easter, and played an important role at the break of two seasons, when farmers were completing chores from the previous season while getting ready for the upcoming spring, that related to a series of symbolic acts and beliefs having to ensure fertility and protect the farms.

Masopustní tradice je předělem mezi Vánocemi a Velikonocemi a hrála důležitou úlohu na přelomu dvou ročních období, kdy hospodáři dokončovali drobné práce z předchozí sezóny a zároveň se chystali na blížící se jaro, s čímž souvisela řada symbolických úkonů a pověr majících zajistit plodnost a ochranu hospodářství.  


Although it is not a religious holiday, it is included in the church calendar, because its term is governed by Easter. Main celebrations used to be three days before Ash Wednesday - Fat Thursday, the dance Sunday (49 days before Easter Sunday) and Lent Tuesday (47 days before Easter Sunday). Today, the carnival celebrations shifted primarily to weekends.

Ač se nejedná o církevní svátek, je zařazen do církevního kalendáře, protože jeho termín se řídí podle Velikonoc. Hlavními bývali 3 dny před Popeleční středou – tučný čtvrtek, taneční neděle (49 dní před Božím hodem velikonočním) a Masopustní úterý (47 dní před Božím hodem velikonočním). Dnes se masopustní veselí přesunulo především na víkendy.The carnival parade must always include some typical masks. Among the oldest of these is the bear. Every farmer´s rife had to dance with the bear and leap high to make her flax or hemp grow tall. At the same time they tried to pick up the bit of bears clothing to give to their poultry for good sitting on eggs.

V masopustním průvodu nesměly chybět některé typické masky. Mezi nejstarší z nich patří medvěd s medvědářem. S medvědem si musela zatančit každá hospodyňka. Při tanci vysoko vyskakovaly, aby jim vyrostl vysoký len nebo konopí. Zároveň se snažili medvědovi sebrat kousek hrachoviny pro drůbež, aby dobře seděla na vejcích.The parade is led by a group of Sweepers, who make the space as necessary.
Čelo průvodu vede skupina Vometaček, které dělají průvodu prostor.New Queen of Carnival is elected every year.
Nová Královna masopustu je volena každý rok. Klibna or horse is another typical mask that must be at the parade.
Klibna nebo koník je další typickou maskou, která nesmí v průvodu chybět.Group of wild Monkeys is doing mischief.
Skupina rozdováděných opic dělá všude neplechu. 


All photos from Carnival you can find in this album
Všechny fotky z Masopustu najdete v tomto albu.
Monday, 13 February 2017

New felting project / Nový plstěný projekt


Wandering what I have been up to lately on the felting field? I found an interesting Project at the Facebook page of International Feltmakers Association. IFA member Georgina Spry is working on her arts based research for her PhD feltmaking exhibition (isn´t this just the best theme?) and was looking for pieces from colleague feltmakers. You can read about her project here and join in too.

Divíte se, čím plstěným jsem se poslední dobou zabývala? Na Facebooku Mezinárodní asociace  Feltmakers (tohle slovo zní v češtině tak divně tak ho nechám tak jak je J) jsem si všimla zajímavého projektu. Členka IFA, Georgina Spry, pracuje na uměleckém výzkumu pro svojí doktorandskou výstavu plstěných kousků (no není to úžasná práce?) a hledala kousky od svých plstících kolegů. Více o její práci si můžete přečíst tady a třeba se i připojit.


The task was felt pocket - 20cm x 20cm or smaller - envelope style. So my mind went – envelope style – postcard – postcard from Prague and here it is. With a little surprise inside.

Zadání bylo plstěná kapsa – 20x20 cm nebo menší – obálka. Takže moje myšlenky šly asi takto – obálka – pohlednice – pohlednice z Prahy. A tady je. I s malým překvapením uvnitř.

I chose natural colours for this piece, but now, in my head, are spinning many colourful variations of this theme ...

Vybrala jsem přírodní barvy, ale teď mám v hlavě spoustu barevných verzí tohoto tématu ... 

Sunday, 5 February 2017

Ice sculptures / Ledové sochy


This weekend it was already 6th year of ice sculpting at a nearby shopping centre Harfa and the theme this year was a world statesman.

Unfortunately it got quite warm, after many weeks of frosty weather, so the sculptures were falling apart by Sunday evening, when I went to photograph the finished lit up pieces.

You can see more photos in this album with the names of sculpted politicians. But here you can have some guesses :)

Tento víkend probíhal v obchodním centru Harfa již 6tý ročník festivalu ledových soch a tématem letos byli světoví státníci.

Bohužel se po mnoha týdnech mrazů docela oteplilo a tak se sochy v neděli večer, když jsem šla vyfotit hotové nasvícené sochy, již rozpadaly.


Více fotografií můžete vidět v tomto albu i s názvy a jmény sochařů. Tady na blogu si můžete zatipovat kdo je kdo :)